New Page 2

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US in 57/12), 26. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 30. redni seji dne 24. julija 2014 sprejel

O D L O K
o denarni socialni pomoči v Občini Šalovci

1. člen

S tem odlokom se določajo upravičenci, kriteriji za določitev višine denarne socialne pomoči in postopki dodeljevanja denarne socialne pomoči v Občini Šalovci.

2. člen

Upravičenci do denarne pomoči so osebe, ki so brez lastnega dohodka in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30 % presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonodaji, ki ureja socialno varstvo in imajo stalno bivališče v Občini Šalovci, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.

3. člen

Denarna socialna pomoč se dodeli praviloma enkrat letno.

4. člen

Denarna socialna pomoč se lahko dodeli za:

1. Nakup šolskih potrebščin,

2. Nakup ozimnice in kurjave,

3. Doplačilo letovanj socialno ogroženih otrok,

4. Za premostitev trenutne socialne ogroženosti,

5. Plačilo pogrebnih stroškov,

6. V primeru hujše materialne stiske ob predhodni izkoriščenosti državne socialne pomoči.

5. člen

Znesek denarne socialne pomoči iz 1., 2., 3., 4 in 6. točke 4. člena tega odloka znaša do največ 100,00 EUR.

Denarna socialna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za letovanja ter v primeru, ko strokovna služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila namensko uporabljena.

6. člen

Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadala po tem odloku ali se mu ne dodeli, če se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov.

Center za socialno delo lahko o opravičenosti do denarne socialne pomoči posamezniku in družini uporabi prosto presojo glede dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do pomoči.

7. člen

Izjemoma in sicer ob izredno težki materialni ogroženosti posameznika in družine, zaradi elementarnih nesreč ali drugih težkih življenjskih situacij, ki ogrožajo dostojno preživetje posameznika ali družine, se denarno socialno pomoč lahko dodeli v skladu z merili za določitev višine minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana, ki jih določa 26. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Ta se lahko poveča na 200 %.

O dodelitvi denarne socialne pomoči iz prvega odstavka tega člena Center za socialno delo Murska Sobota predhodno pridobi soglasje Občine Šalovci.

8. člen

Do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov je upravičen pokojnik, ki je bil prejemnik denarne socialne pomoči po zakonodaji na področju socialnega varstva in nima zavezancev, ki so ga po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89) v času njegovega življenja bili dolžni preživljati.

9. člen

Kljub izkazanemu dohodku lahko strokovna služba Centra za socialno delo, na podlagi ocene dejanskih razmer zavezancev, odkloni plačilo pogrebnih stroškov. Kolikor je pokojnik svoje premoženje pred smrtjo predal drugi osebi ali dedičem, ni upravičen do povračila pogrebnih stroškov, kot tudi v primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega ali premičnega premoženja.

10. člen

V primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega in premičnega premoženja in dediči niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, jih za pokojnika poravna občina. V tem primeru občina priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku.

11. člen

Za pokojnika se poravnajo najnujnejša pogrebna oprema in storitve v višini kot to priznava in izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kolikor Center za socialno delo, glede na dejansko situacijo, ne odloči, da se stroški najnujnejše pogrebne opreme in storitev plačajo v celoti.

12. člen

Postopke o denarnih socialnih pomočeh, na podlagi pogodbe, ki jo sklene z Občino Šalovci, vodi in o njih odloča Center za socialno delo Murska Sobota.

Občani vlagajo zahtevke za dodelitev denarne socialne pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči« pri Centru za socialno delo Murska Sobota.

Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonodajo, ki ureja socialno varstvo in s tem odlokom.

13. člen

Center za socialno delo Murska Sobota preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku trideset dni od vložitve zahtevka odloči o upravičenosti do občinske denarne socialne pomoči z odločbo.

Zoper odločbo Centra za socialno delo Murska Sobota je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku petnajst dni po prejemu odločbe na naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci.

O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Murska Sobota odloča župan Občine Šalovci.

14. člen

Ko začne veljati ta odlok preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 71/01).

15. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. avgusta 2014 dalje.

 

Št. 122-16/2014

Šalovci, dne 24. julija 2014

 

Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.