Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 12. redni seji dne 8. 4. 2004 sprejel
 
S P R E M E M B O   P R A V I L N I K A
 
 
za vrednotenje programov športa v Občini Hajdina
 
 
1. člen
 
V pravilniku za vrednotenje programov športa v Občini Hajdina (Uradni list RS, št. 36/00, 24/04) se v 7. členu drugi stavek črta.
 
2. člen
 
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 65-01/00-3
Hajdina, dne 8. aprila 2004.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.