New Page 1

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter zadnje alinee šestega odstavka 37. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je župan Občine Bled sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi osnutka novelacije zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda

1. člen

Osnutek novelacije zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda se javno razgrne v prostorih avle Občine Bled. Javna razgrnitev traja 30 dni od 30. 5. do 30. 6. 1997.

2. člen

V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi, organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku svetovalcu za prostor župana Občine Bled ali v knjigo pripomb. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.

 

Št. 014-15/97

Župan Občine Bled

Bled, dne 26. maja 1997.

Vinko Golc l. r.