New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06, 26/09 in 41/10) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 7. redni seji, dne 5. 10. 2011 na predlog župana sprejel

 

 

SKLEP

 

 

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

 

I.

 

 

Nepremičnini parc. št. 995/8, k.o. (415) Bukovci, cesta v izmeri 83 m2, se ukine status javnega dobra.

 

 

II.

 

 

Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz I. točke izgubi status javnega dobra in postane polna last Občine Markovci.

 

 

III.

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 478-0083/2011

 

 

Datum:  5. 10. 2011

 

 

Občina Markovci

 

 

Župan Milan Gabrovec, prof.