New Page 1

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US RS, 1/96, 9/99 – odl. US RS, 56/99, 22/00 in 67/02) odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 54/99 in 17/01), pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01), pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00) in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99, 96/02) je Občinski svet Občine Bloke na 6. redni seji dne 11. 12. 2003 sprejel

ODLOK

o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

I. NAMEN ODLOKA

1. člen

Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Bloke.

2. člen

Za povzročitelje je na območju Občine Bloke v skladu s tem odlokom obvezno ločeno zbiranje odpadkov in predpisano ravnanje s komunalnimi odpadki.

S tem odlokom se določa:

1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,

2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,

3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,

4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,

5. viri financiranja javne službe, način oblikovanja tarife in obračun storitev javne službe,

6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,

7. nadzor nad izvajanjem javne službe,

8. kazenske določbe in

9. prehodne in končne določbe.

3. člen

Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:

1. izboljšati povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe,

2. zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov,

3. zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov,

4. zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne embalaže,

5. uveljavitev načela: "stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov",

6. zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

II. POJMI

4. člen

Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. Ločeno zbiranje odpadkov je organizirano zbiranje komunalnih odpadkov, kjer se iz komunalnih odpadkov izločajo posamezne frakcije navedene v klasifikacijskem seznamu pod številko 20 00.

2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine Bloke.

3. Povzročitelj komunalnih odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.

4. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije« in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »Embalaža vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek« s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.

5. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

6. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

7. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »Drugi komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v, posodah ali vrečkah za odpadke.

8. Biološko razgradljivi odpadki so organski kuhinjski odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije« in odpadki, primerni za kompostiranje iz podskupine »Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)« s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.

9. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, in ostanki, ki nastanejo pri predelavi ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov. Praviloma so ostanki komunalnih odpadkov odpadki, ki se jih zaradi sestave ali načina nastajanja ne more razvrstiti v eno od skupin ločenih frakcij komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 16 00 in 20 01 ali v druge skupine komunalnih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.

10. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej določeno mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem komunalnih odpadkov.

11. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v za to namenjenih posodah. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov, ki je praviloma na javni površini, se za posamezno stavbo določi v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor. Če v postopku iz prejšnjega stavka prevzemno mesto komunalnih odpadkov ni bilo določeno, se ga določi ob začetku uporabe storitev službe prevzemanja komunalnih odpadkov z vpisom v register prevzemnih mest.

12. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so nameščene posode za komunalne odpadke. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je lahko pokrit ali pa nepokrit prostor.

13. Zbiralnica ločenih frakcij ali ekološki otok je zbirno mesto, kjer se zbirajo ločeno zbrane frakcije. Zbiralnica ločenih frakcij je lahko pokrit ali odprt prostor, kjer so nameščene posode za ločene frakcije. V zbiralnici ločenih frakcij povzročitelji komunalnih odpadkov iz bližnje okolice prepuščajo izvajalcu ločene frakcije, ki nastajajo v gospodinjstvih najbolj pogosto in v največjih količinah, kot so papir, steklo, drobna plastika in drobni kovinski odpadki.

14. Zbirni center ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra je urejena zbiralnica nevarnih frakcij.

15. Obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki proces, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spreminjajo lastnosti odpadkov z namenom zmanjševanja njihove prostornine ali nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo.

16. Začasna zbiralnica ločenih frakcij (v nadaljevanju: začasna zbiralnica). Začasno zbiralnico zagotovijo organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem za čas teh prireditev in aktivnosti.

17. Odstranjevanje odpadkov zajema vsako obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično fizikalnimi metodami, kot tudi odlaganje odpadkov, ki jih ni moč predelati.

18. Sortirnica oziroma prebiralnica je objekt, na katerem se ločeno zbrani odpadki razvrste oziroma očistijo primesi ter pripravijo za nadaljnjo obdelavo (stiskanje, oddaja predelovalcu).

19. Sortiranje je postopek, kjer se ločeno zbrani odpadki razvrste v posamezne frakcije skladno z navodili predelovalca odpadkov.

20. Prebiranje je postopek, kjer se izmed ločeno zbranih odpadkov izločijo nečistoče, oziroma odstranijo ostanki komunalnih odpadkov, odloženih na ekoloških otokih.

III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen

Občina Bloke zagotavlja javno službo v Javnem podjetju Komunala Cerknica d.o.o. za:

– ločeno zbiranje frakcij,

– zbiranje kosovnih odpadkov,

– zbiranje nevarnih frakcij,

– zbiranje komunalnih odpadkov,

– zbiranje biološko razgradljivih odpadkov,

– kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov,

– izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici,

– stiskanje in baliranje odpadkov ter

– odlaganje ostanka komunalnih odpadkov.

6. člen

Zbiranje odpadkov iz prejšnjega člena tega odloka, razen zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov kompostirajo sami, se izvaja, glede pogojev za prevzem odpadkov, za vse uporabnike storitev javne službe na enak način.

IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

7. člen

Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:

1. izločevanje biološko razgradljivih odpadkov, papirja, kartona, stekla, drobne embalaže iz plastike in kovin ter drugih ločenih frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:

– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih,

– prevzemanje biološko razgradljivih odpadkov, ki jih povzročitelji prepuščajo v posodah za biološko razgradljive odpadke na prevzemnih mestih, ki so skupna s prevzemnimi mesti za komunalne odpadke,

– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski dejavnosti in v turistični dejavnosti,

– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih, športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem,

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru,

– prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,

– prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi in jo povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,

– prevzemanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov, in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,

– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo,

– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih in niso odpadna embalaža,

– oddajanje nevarnih frakcij, prevzetih v zbirnih centrih, izvajalcu zbiranja nevarnih frakcij iz 3. točke tega člena,

– oddajanje v zbirnih centrih prevzetih kosovnih odpadkov izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,

– oddajanje v zbirnih centrih prevzete opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov iz 2. točke tega člena,

– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo in odstranjevanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in so prevzeti v zbirnih centrih od povzročiteljev komunalnih odpadkov,

– vzdrževanje posod za prepuščanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,

– vzdrževanje posod in druge opreme v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju in oddajanju ločenih frakcij in nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in gradbenih odpadkov manjših količin v zbirnih centrih,

– nabava in vzdrževanje posod in vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo,

– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov in

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih ločenih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki;

2. zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:

– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogovorjenem urniku povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo večje kose ločenih frakcij,

– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih je izvajalec ločenega zbiranja frakcij iz prve točke tega odstavka prevzel v zbirnem centru,

– obdelava kosovnih odpadkov,

– zagotavljanje predelave in odstranjevanja obdelanih kosovnih odpadkov,

– nabava in vzdrževanje posod in vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov,

– nabava in vzdrževanje opreme za obdelavo kosovnih odpadkov in

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o količinah in vrstah ločenih frakcij po obdelavi kosovnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki;

3. zbiranje nevarnih frakcij v naslednjem obsegu:

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,

– redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih je izvajalec ločenega zbiranja frakcij iz 1. točke tega odstavka prevzel v zbiralnici nevarnih frakcij, nameščeni v zbirnem centru,

– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,

– oddajanje v odstranjevanje in predelavo prevzetih nevarnih frakcij,

– zagotavljanje odstranjevanja in predelave prevzetih nevarnih frakcij,

– vzdrževanje posod in vozil premičnih zbiralnic nevarnih frakcij,

– vzdrževanje posod za začasno hranjenje nevarnih frakcij ter vozil za prevoz nevarnih frakcij in

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcij po predpisih na področju ravnanja z odpadki;

4. zbiranje komunalnih odpadkov v naslednjem obsegu:

– prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih za komunalne odpadke,

– oddajanje prevzetih komunalnih odpadkov v sortirnico,

– nabava in vzdrževanje posod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo komunalne odpadke,

– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za prepuščanje komunalnih odpadkov,

– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih odpadkov,

– nabava in vzdrževanje opreme in vozil za pranje posod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo komunalne odpadke,

– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za vsa dela javne službe, določena v tem členu,

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih po predpisih na področju ravnanja z odpadki.

5. izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici v naslednjem obsegu:

– razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov, ki so namenjeni za odlaganje,

– oddajanje neonesnažene odpadne embalaže, ki je izločena v okviru razvrščanja komunalnih odpadkov v sortirnici, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo,

– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpadkov, ki so izločene v okviru izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici in niso odpadna embalaža,

– oddajanje nevarnih frakcij, ki so izločene v okviru izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici, izvajalcu zbiranja nevarnih ločeno zbranih frakcij iz 3. točke tega člena,

– oddajanje ostankov komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici, v odlaganje oziroma v obdelavo pred njihovim odlaganjem,

– zagotavljanje odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov,

– vzdrževanje opreme v sortirnici za razvrščanje komunalnih odpadkov,

– vzdrževanje posod in vozil za prevoz z razvrščanjem komunalnih odpadkov izločenih ločenih frakcij v predelavo,

– urejanje in vzdrževanje prostorov, v katerih je nameščena oprema sortirnice in

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o izločenih ločenih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki.

V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

8. člen

Z ločenim zbiranjem frakcij se zagotavlja ločeno zbiranje in začasno skladiščenje ločenih frakcij v zbirnem centru na območju Centra za ravnanje z odpadki.

9. člen

Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:

– papir in lepenko vseh vrst in velikosti vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke,

– stekla vseh velikosti in oblik vključno s prodajno embalažo iz stekla,

– drobno plastiko,

– odpadke iz plastike vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz plastike in kompozitov, ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže,

– drobne odpadke iz kovin,

– druge odpadke iz kovin vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz kovin, ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže,

– les vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lesa,

– oblačila,

– tekstil,

– doze za razpršila (aerosoli),

– jedilna olja in maščobe,

– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

– baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki,

– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi in

– kosovne odpadke,

Zbirni center je opremljen tudi za prepuščanje odpadkov iz vrtov, kot so trava, vejevje, listje, rože in drugi zeleni odrez ter manjših količin gradbenih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih v zbirnem centru prepuščajo lastniki teh prostorov.

10. člen

V zbiralnicah ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih posodah, nameščenih na prostoru zbiralnice:

– papirja in drobne lepenke vključno z drobno odpadno embalažo iz lepenke,

– odpadne embalaže iz stekla,

– drobne odpadne embalaže iz plastike ter

– drobne odpadne embalaže iz kovin.

Več izvajalcev turističnih in gostinskih dejavnosti v isti stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredijo skupno zbiranje ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo sami v prostorih enega od njih.

11. člen

Zbiralnice ločenih frakcij je potrebno urediti v stanovanjskih, poslovno stanovanjskih in poslovnih območjih, ob trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, šolah in otroških vrtcih.

Število zbiralnic ločenih frakcij, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo ločene frakcije iz prejšnjega člena, je na posameznem območju Občine Bloke sorazmerno gostoti poselitve na tem območju in se ga določi tako, da je po ena zbiralnica ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.

Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena je potrebno urediti zbiralnico ločenih frakcij v območjih razpršene poselitve tako, da radialna razdalja od najbolj oddaljenega objekta praviloma ne presega 1000 metrov.

12. člen

V okviru zbiranja ločenih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki biološko razgradljivih odpadkov ne kompostirajo sami, zagotavlja prepuščanje biološko razgradljive frakcije odpadkov v namenskih posodah, ki se namestijo ob posodah za prepuščanje komunalnih odpadkov.

13. člen

V okviru zbiranja ločenih frakcij se v zbirnem centru povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja tudi redno oddajanje nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov.

V zbirnem centru se izvaja prevzemanje nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov nadzorovano z osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.

Odpremo nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddali v zbirnem centru, ter njihovo predelavo in odstranjevanje zagotovi izvajalec javne službe.

14. člen

Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec javne službe občasno v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.

Oddajanje nevarnih komunalnih odpadkov v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja na najmanj 4 mestih, ki so enakomerno razporejena po celotnem območju Občine Bloke.

Občasno prevzemanje nevarnih frakcij se zagotavlja enkrat letno na vsakem od mest iz prejšnjega odstavka.

Občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih, ki so določena za prevzem komunalnih odpadkov, izvaja izvajalec javne službe enkrat letno na celotnem območju Občine Bloke.

15. člen

V sistem storitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov so se dolžni vključiti vsi lastniki oziroma upravljavci stavb na območju Občine Bloke s stalnim ali začasnim prebivališčem, ali so počitniške hiše, ali pa se v njih izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.

Komunalne odpadke izvajalec javne službe prevzema tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.

Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka posamezna etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z upraviteljem objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih stavbe.

16. člen

Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih odpadkov v tipiziranih posodah. Prostornino posode predpiše izvajalec na osnovi podatkov, ki jih mora posredovati povzročitelj.

Povzročitelji komunalnih odpadkov občasno prepuščajo komunalne odpadke tudi v tipiziranih vrečkah, če v posodah ni prostora za vse odpadke. Prepuščanje komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi redno, če izvajalec javno službe tako prepuščanje odobri zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega mesta od stavbe, v kateri komunalni odpadki nastajajo.

17. člen

Če se komunalne odpadke prevzema enkrat tedensko, mora biti prostornina posod ali skupna prostornina vseh posod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe prepuščajo komunalne odpadke, večja od prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastanejo v tej stavbi v enem tednu.

Pri določitvi najmanjše količine komunalnih odpadkov se upošteva:

– oceno o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,

– oceno o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na zaposlenega, ki izvaja v stavbi ali njenem delu dejavnost in

– število prebivalcev in zaposlenih v stavbi, ki prepuščajo komunalne odpadke v isti posodi ali posodah.

Najmanjšo količino komunalnih odpadkov se določi na podlagi naslednjega izračuna:

V (najmanjša količina) = K(1)∙P + K(2) ∙Z

kjer je:

P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,

Z = število zaposlenih v stavbi,

K(1) = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 40 litrov,

K(2) = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na zaposlenega in je enaka 15 litrov,

V(najmanjša količina) = prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastane v stavbi v enem tednu, izražena v litrih.

Za počitniško hišo, in za stanovanje, ki se ga uporablja kot počitniško stanovanje, je ocenjena najmanjša količina komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu, enaka 60 litrov.

V primeru, štirinajstdnevnega prevzema komunalnih odpadkov, mora biti prostornina posode ali skupna prostornina vseh posod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe prepuščajo komunalne odpadke, večja od dvakratne prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastanejo v tej stavbi v enem tednu.

18. člen

Če se komunalne odpadke prevzema več kot enkrat tedensko, se najmanjše število posod za prepuščanje komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe določi na podlagi naslednjega izračuna:

1. pri prevzemu dvakrat tedensko:

Š= QUOTE  

2. pri prevzemu trikrat tedensko:

Š= QUOTE  

kjer je:

P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,

Z = število zaposlenih v stavbi,

K(1) = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 40 litrov,

K(2) = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na zaposlenega in je enaka 15 litrov,

V = prostornina posode v litrih,

Š = število posod.

Če na podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka število Š ni celo število, se za število posod določi prvo celo število, ki je večje od števila Š.

Določitev skupne prostornine posod iz prejšnjega člena ter števila posod iz tega člena se uporabi tudi za določitev prostornine ter števila posod za prepuščanje komunalnih odpadkov iz več stavb, za katere je določeno skupno prevzemno mesto.

19. člen

Izvajalec javne službe lahko na podlagi lastnih ugotovitev o dejanski količini nastajanja komunalnih odpadkov, ali na podlagi vloge uporabnika storitev javne službe, določi večjo prostornino posod ali večje število posod, kot se ju izračuna na podlagi določb iz 17. in 18. člena tega odloka.

20. člen

Če organ Občinske uprave občine Bloke pristojen za ravnanje s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), za posamezno območje poselitve odloči, da imajo povzročitelji komunalnih odpadkov možnost prepuščanja komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah, in se za tako prepuščanje odloči večina uporabnikov posamezne stavbe, je prepuščanje komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah obvezno za vse uporabnike te stavbe.

VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE

21. člen

Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto predelave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem se opravlja s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja praznjenje posod, nakladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov.

VII. LOČENO ZBIRANJE FRAKCIJ

22. člen

Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da so posode, ki so namenjene za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij, enakega tipa in ustrezno označeni.

Iz oznake na posodi mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v posodo, in pogoji za prepuščanje, če obstajajo.

Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost posod iz prejšnjih odstavkov tega člena določi izvajalec javne službe.

Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da je na posodah v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v posodo, in pogoji za prepuščanje, če obstajajo.

23. člen

Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti:

– redno praznjenje posod v zbiralnicah in v zbirnih centrih ter posod za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov,

– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,

– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov ter redno vzdrževanje posod, ki so namenjene za prepuščanje ločenih frakcij tako glede njihovega izgleda kot namena,

– zamenjavo dotrajanih posod,

– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo.

24. člen

Število zbiralnic ločenih frakcij na posameznem območju poselitve Občine Bloke in njihove lokacije, načrt opremljanja obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja novih se določi v programu opremljanja stavbnih zemljišč z zbiralnicami ločenih frakcij in zbirnimi centri za prepuščanje ločenih frakcij.

25. člen

Prevzem ločenih frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja ločenih frakcij, ki ga za vsako leto do 15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec zbiranja ločenih frakcij v soglasju s pristojnim organom.

Letni program zbiranja ločenih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:

– podatke o naseljih in številu prebivalcev v njih, katerim se zagotavlja prevzemanje ločenih frakcij,

– podatke o številu in razmestitvi zbiralnic ločenih frakcij ter njihovi opremljenosti glede na vrste ločenih frakcij,

– podatke o načrtovani letni količini zbranih ločenih frakcij ločeno po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve in po posameznih ločenih frakcijah,

– podatke o opremljenosti zbirnega centra ter o načrtovanih količinah prevzetih odpadkov ločeno po posameznih ločenih frakcijah, kosovnih odpadkih, nevarnih frakcijah ter gradbenih odpadkih,

– podatke o ureditvi zbirnega centra, iz katerih so razvidni ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja,

– časovni razpored prevzemanja ločenih frakcij, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepustili v posode za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih,

– časovni razpored prevzemanja ločenih frakcij, ki nastajajo v objektih z gostinsko ali turistično dejavnostjo,

– časovni razpored prevzemanja ločenih frakcij v času praznikov in dela prostih dni,

– opis predelave in način oddajanja ločenih frakcij v predelavo, za katere predelavo zagotavlja sam,

– način oddajanja ločenih frakcij, ki jih kot odpadno embalažo oddaja po predpisu o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,

– število in vrsto posod, ki jih bo nabavil izvajalec po letnem programu,

– časovni razpored pranja in drugih vzdrževalnih del na posodah v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih,

– opis opreme zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, ki jih bo nabavil izvajalec po letnem programu in

– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.

26. člen

Postopnost opremljanja zbiralnic ločenih frakcij na posameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne službe uredita pristojni organ in izvajalec zbiranja ločenih frakcij v programu prehoda na ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

VIII. ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV IN NEVARNIH FRAKCIJ

27. člen

Prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki ga za vsako leto do 15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni organ.

Letni program zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:

– časovni razpored in način prevzemanja kosovnih odpadkov,

– opis in način obdelave kosovnih odpadkov pred oddajo v obdelavo ali odstranjevanje,

– časovni razpored prevzemanja nevarnih frakcij z občasnimi postanki premične zbiralnice nevarnih frakcij na posameznih območjih poselitve,

– časovni razpored in način odpreme kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddali osebju v zbirnih centrih,

– opis predelave in odstranjevanja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, za katere predelavo in odstranjevanje zagotavlja sam,

– opis opreme za prevzemanje, začasno skladiščenje in obdelavo kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki jih bo nabavil po letnem programu in

– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.

IX. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

28. člen

Izvajalec javne službe prazni posode in nalaga tipizirane vrečke tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune okolice ter ne poškoduje posod.

Če pri prevzemu komunalnih odpadkov pride do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora izvajalec javne službe zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.

30. člen

Izvajalec javne službe zagotavlja:

– zamenjavo dotrajanih posod z novimi,

– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti na željo lastnika, najemnika ali upravitelja objekta in ob spremenjenih količinah nastajanja komunalnih odpadkov v objektu,

– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe,

– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz komunalnih odpadkov v sortirnico za izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov,

– vzdrževanje opreme v sortirnici za izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov in

– vzdrževanje opreme in vozil za pranje posod.

Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost vrečke za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvajalec javne službe.

31. člen

Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz odpadkov do prevzemnega mesta za komunalne odpadke ali do mesta zbiralnice mora biti 3,5 m, oziroma mora biti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi.

Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče je praviloma izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim polmerom 12 m ter najmanjšim notranjim polmerom 6,5 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, na primer krožno, če je dokazljivo, da bodo lahko vozila na njem enako učinkovito obračala.

32. člen

Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov.

Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja posode v vozilo, oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja posode do največ 10 m.

Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.

33. člen

Za vsako prevzemno mesto se vodi: ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega mesta za komunalne odpadke, način prepuščanja komunalnih odpadkov (v posodi ali v vrečkah), najmanjšo količino komunalnih odpadkov iz 17. člena tega odloka ter velikost in število posod za prepuščanje komunalnih odpadkov se določi za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo komunalni odpadki.

Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec javne službe v registru prevzemnih mest.

34. člen

Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:

– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi, pridobljenih iz podatkov iz centralnega registra prebivalstva ter evidenc o številu zaposlenih v posameznih dejavnosti,

– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov v stavbi.

Izvajalec javne službe mora v registru prevzemnih mest spremeniti enega ali več podatkov iz 32. člena tega odloka, če iz pisnega sporočila, ki mu ga poda lastnik ali upravitelj stavbe sledi, da predlog spremembe ni v nasprotju z določbami tega odloka.

Izvajalec javne službe enkrat letno uskladi podatke o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz centralnega registra prebivalstva.

Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v registru prevzemnih mest potrdi uporabniku storitev javne službe vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi prevzemanje komunalnih odpadkov in obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register prevzemnih mest.

35. člen

Lastnik ali upravitelj stavbe mora zagotoviti, da so tipizirane vrečke, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s programom prevzemanja komunalnih odpadkov določen za prevzem komunalnih odpadkov.

Če prevzemno mesto ni hkrati tudi zbirno mesto, so lahko posode za prepuščanje komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu le v času, ki je določen z urnikom prevzemanja teh odpadkov.

36. člen

Za čas do prevzema komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov mora lastnik ali upravitelj objekta zagotoviti, da so posode za prepuščanje komunalnih odpadkov in posode za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov nameščeni na zbirnem mestu v ali ob objektu, vendar ne na javnih površinah in tako, da povzročitelji komunalnih odpadkov, ki prebivajo v objektu ali v njem izvajajo dejavnost, v njih neovirano ločeno zbirajo komunalne in biološko razgradljive odpadke.

Če je zbirno mesto na prostem, mora biti površina prostora primerne velikosti ter poploščena, asfaltirana, betonirana ali podobno utrjena.

Posode za prepuščanje komunalnih odpadkov in posode za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov morajo biti na zbirnem mestu zavarovani pred soncem, padavinami in vetrom tako, da, zaradi atmosferskih vplivov na odpadke, ne pride do onesnaženosti neposredne okolice prevzemnega mesta.

Dostop do zbirnega mesta mora biti asfaltiran, tlakovan, ali drugače utrjen, razsvetljen in ne sme imeti stopnic.

Za namestitev ene posode na zbirnem mestu, je treba zagotoviti najmanj 1,5 m2 površine. Na istem zbirnem mestu se lahko namesti več posod, ki stojijo v dveh ali več nizih, razdalja med nizi pa mora biti najmanj 1,20 m.

37. člen

Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki so v lasti lastnika ali uporabnika stavbe, lahko pristojni organ določi namestitev posod, na javni površini, če iz vloge lastnika ali upravitelja stavbe sledi, da ob stavbi ni primernih drugih površin in da namestitev posod v stavbi ni možna.

38. člen

Tipizirane vrečke za prepuščanje komunalnih odpadkov morajo povzročitelji komunalnih odpadkov hraniti v času do prevzema komunalnih odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v posebnih za to namenjenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.

39. člen

Pri načrtovanju prevzemnega in zbirnega mesta pri novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.

Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načrtovanega prepuščanja in prevzemanja komunalnih odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ, s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od izvajalca.

40. člen

Prevzem komunalnih odpadkov in izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici, se izvaja po letnem programu zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga za vsako leto do 15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni organ.

Letni program zbiranja komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka vsebuje:

– podatke o naseljih in številu prebivalcev v njih, katerim se zagotavlja prevzemanje komunalnih odpadkov,

– podatke o številu in razmestitvi prevzemnih mest ter velikosti posod in pogostosti prevzemanja komunalnih odpadkov,

– podatke o načrtovani letni količini zbranih komunalnih odpadkov po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve,

– časovna razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v posodah na prevzemnih mestih,

– časovna razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v vrečkah,

– območja poselitve, kjer se komunalni odpadki prepuščajo samo v vrečkah,

– način prodaje vrečk uporabnikom storitev javne službe,

– število posod in vrečk, ki jih bo nabavil izvajalec po letnem programu,

– čas pranja posod,

– podatke o izločanju ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici,

– opis posod in vozil za prevzemanje komunalnih odpadkov ter opreme v sortirnici komunalnih odpadkov, ki jih bo nabavil po letnem programu in

– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.

41. člen

V primeru izpada prevzema po programu zbiranja komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje teh odpadkov na krajevno običajen način. Izpadli prevzem pa se mora opraviti čimprej, ko je to možno.

42. člen

Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati sestavo in količino prevzetih komunalnih odpadkov.

Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo posod za prevzemanje komunalnih odpadkov. V primeru kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti pristojni občinski inšpekciji (v nadaljevanju: pristojna inšpekcija).

X. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE

43. člen

Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:

– oddajati vse nevarne frakcije v zbirnih centrih ali pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,

– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov,

– biološko razgradljive odpadke kompostirati ali jih prepuščati v zabojnikih za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov, ki so v primerih, kjer ni lastnega kompostiranja, nameščeni ob posodah za prepuščanje komunalnih odpadkov,

– prepuščati ločene frakcije, ki nastajajo v stavbah, v katerih se izvaja gostinska ali turistična dejavnost, v posebnih zabojnikih, ki jih zagotovijo sami,

– prepuščati posode ali vrečke s komunalnimi odpadki izvajalcu javne službe na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni s programom zbiranja komunalnih odpadkov.

44. člen

Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali posode in vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

Prepovedano je pisati na posode za ločene frakcije, ki so namenjeni za prepuščanje komunalnih odpadkov, ter lepiti plakate nanje.

45. člen

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se:

– hrani nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in neškodljivo za okolje,

– hrani ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe v posodah za biološko razgradljive odpadke ter posodah zbiralnice ločenih frakcij ali zbirnega centra, varno in neškodljivo za okolje,

– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:

– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,

– mešati ločenih frakcij med komunalne odpadke tako, da ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,

– prepuščati izvajalcu odpadnih zdravil, odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,

– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije, kot ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,

– prepuščati biološko razgradljive odpadke in odpadke iz vrtov v posodah za ločene frakcije ali v posodah in vrečkah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov in

– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v posodah za ločene frakcije ali v posodah in vrečkah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov.

46. člen

V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:

– nevarne frakcije,

– odpadni gradbeni material in kamenje,

– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,

– tople ogorke in pepel,

– kosovne odpadke,

– odpadke iz vrtov,

– druge biološko razgradljive odpadke in

– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.

47. člen

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema komunalnih odpadkov zagotoviti, da so posode in vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema biološko razgradljivih odpadkov zagotoviti, da so posode, ki so namenjeni prepuščanju biološko razgradljivih odpadkov, postavljeni na prevzemno mesto komunalnih odpadkov še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje biološko razgradljivih odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se posode za biološko razgradljive odpadke po praznjenju namestijo nazaj na zbirno mesto.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi posod za biološko razgradljive odpadke zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na prevzemnem ali na zbirnem mestu.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob posodah ali na posodah ali prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati biološko razgradljivih odpadkov ob posodah ali na posodah oziroma posodah, ki niso namenjene prepuščanju biološko razgradljivih odpadkov.

Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob posodah ter na njihovih pokrovih.

Če izpade redni prevzem komunalnih odpadkov, ali v času praznikov, ali če so zaradi drugih razlogov posode za prepuščanje komunalnih odpadkov polne, mora povzročitelj komunalnih odpadkov prepuščati odpadke v vrečkah, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

V času prevzema komunalnih odpadkov mora povzročitelj komunalnih odpadkov v primerih iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene ob posodah.

48. člen

Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih odpadkov prepuščati v posodah ali vrečkah, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov povzročitelji komunalnih odpadkov iz prvega odstavka tega člena ne uredijo s posebno pogodbo z izvajalcem javne službe, morajo zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.

49. člen

Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe zato, da se dogovorita o kraju prevzemnega mesta, številu posod in o njihovi dobavi ter o drugih pogojih za pričetek izvajanja storitev javne službe.

Lastnik ali upravljavec iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek uporabe objekta najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe objekta.

Lastniku ali upravljavcu iz prejšnjih odstavkov tega člena mora pred začetkom uporabe stavbe izvajalec javne službe potrditi vpis prevzemnega mesta komunalnih odpadkov v register prevzemnih mest.

50. člen

Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj komunalnih odpadkov na prevzemno mesto za komunalne odpadke do 6. ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.

Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne odpadke.

Če odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.

51. člen

Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje komunalnih odpadkov in njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, je prepovedano.

Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpadke kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.

Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja.

Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe na stroške Občine Bloke. Podlaga za izvajalčevo ukrepanje je odločba občinske inšpekcije.

52. člen

Sežiganje odpadkov iz vrtov je dovoljeno v skladu z veljavno zakonodajo.

53. člen

Upravljavec tržnice, igrišč, avtobusnih postajališč, železniške postaje, parkov in parkirišč, ulic, pločnikov in trgov ter lastniki in najemnik trgovin in lokalov, morajo namestiti potrebno število košev za odpadke.

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev z več kot 1000 udeleženci morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z posodami za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za prepuščanje komunalnih odpadkov.

Najkasneje 24 ur po končani prireditvi pa morajo organizatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka prevzame zbrane odpadke.

XI. VIRI FINANCIRANJA

54. člen

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:

– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,

– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo ločenih frakcij,

– od prodaje komposta in kompostnih mešanic,

– od prodaje lesnih sekancev,

– od proračuna Občine Bloke in

– iz drugih virov.

55. člen

Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, se podrobneje določi z letnim načrtom ravnanja z odpadki in cenikom za obračun ravnanja z odpadki za posamezno koledarsko leto.

XII. OBLIKOVANJE CEN STORITEV

56. člen

Cena storitev se oblikuje ločeno za:

Zbiranje in obdelava odpadkov, ki zajema vse storitve povezane z oddajo in prepuščanje odpadkov:

– zbiranje ločenih frakcij,

– zbiranje kosovnih odpadkov,

– zbiranje nevarnih odpadkov,

– zbiranje organskih odpadkov,

– zbiranje ostankov komunalnih odpadkov,

– sortiranje in prebiranje ločeno zbranih frakcij na sortirnici,

– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava (stiskanje, mletje),

– kompostiranje organskih odpadkov,

– oddajanje ločenih frakcij v predelavo,

– obveščanje in osveščanje.

Odlaganje odpadkov:

– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na urejenem odlagališču, kolikor ta obstaja znotraj lokalne skupnosti,

– prekladanje ostankov komunalnih odpadkov na prekladalni postaji,

– prevoz ostankov komunalnih odpadkov do mesta odstranitve,

– odstranjevanje ostankov komunalnih odpadkov (sežiganje, odlaganje…).

57. člen

Cena storitev ravnanja z odpadki podrobneje določa tarifni pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki obravnava in potrdi Občinski svet občine Bloke, na predlog izvajalca najmanj enkrat letno in ob vsaki spremembi obsega storitev oziroma vključitvi novega pomembnejšega stroškovnega elementa ter ob večji spremembi cene vplivnega elementa cene.

XIII. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE

58. člen

Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu vselitve v stavbo ali po dnevu začetka uporabe stavbe za izvajanje dejavnosti.

Obračun storitev javne službe izvaja uporabnikom storitev javne službe izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec obračuna storitev).

59. člen

Izvajanje storitev ravnanja z odpadki se za posamezno stavbo oziroma posameznega uporabnika storitev se obračuna skladno s sprejetim tarifnim pravilnikom o ravnanju z odpadki in potrjenim cenikom za obračun ravnanja z odpadki.

60. člen

Prostornino dejansko prevzetih komunalnih odpadkov se izračuna na podlagi:

– prostornine posod, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpadkov in

– števila prevzemov komunalnih odpadkov.

V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v vrečkah, se strošek storitve javne službe vključi v ceno vrečke.

61. člen

Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je število prebivalcev v stavbi ali število zaposlenih v njej, sprememba dejavnosti oziroma namembnosti stavbe, pisno sporočiti izvajalcu obračuna storitev na posebnem obrazcu najkasneje 14 dni po nastali spremembi.

Kolikor so spremembe povezane z olajšavami iz 62. člena morajo biti priložena ustrezna dokazila. Obrazec za sporočanje sprememb mora zagotoviti izvajalec obračuna storitev.

Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošteva pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v naslednjem mesecu od dneva sprejema pisnega sporočila o spremembi.

V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posreduje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec obračuna storitev za obračun storitev javne službe uporabi uradne podatke o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi.

Če se v stavbi, za katero uporabnik storitev javne službe ni posredoval podatkov za obračun storitev javne službe ali je v prijavi navedel napačne podatke, izvaja dejavnost, uporabi izvajalec obračuna storitev za obračun storitev javne službe podatke iz evidenc o zaposlenih v posamezni dejavnosti.

62. člen

Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, je lastnik stanovanja ali uporabnik oproščen plačila.

Za stanovanje, katerega lastnik ali uporabnik je na začasnem delu v tujini oziroma za stanovanje katerega lastnik ali uporabnik biva izven Občine Bloke in je stanovanje v uporabi le občasno, je lastnik ali uporabnik oproščen plačila storitev javne službe za čas odsotnosti. Lastnik ali uporabnik stanovanja mora čas odsotnosti javiti izvajalcu javne službe.

Za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se ne izvaja poslovna dejavnost, je lastnik poslovnih prostorov ali njihov uporabnik oproščen plačila storitev javne službe.

63. člen

Za stavbo, v kateri ni prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem in je počitniška hiša, se obračuna storitev mesečno za ravnanje s komunalnimi odpadki v višini osnovne cene za 120 l z enkratno frekvenco odvoza za gospodinjstva.

64. člen

Prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov iz 17. člena tega odloka se uporablja tudi kot merilo za razdelitev vseh stroškov storitev javne službe med posameznimi stanovanjskimi ali poslovnimi enotami v stavbi ali delu stavbe, v katerem povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo komunalne odpadke v skupnih posodah.

Če izvajalcu obračuna storitev lastniki stavbe oziroma njen upravitelj niso posredovali podatkov o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih ali podatkov o številu zaposlenih v poslovnih prostorih stavbe, ali če se posredovani podatki razlikujejo od podatkov iz Centralnega registra prebivalstva in registra o zaposlenih, uporabi izvajalec obračuna storitev, kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe po posameznih stanovanjskih enotah, višino stroškov za gospodinjstvo s šestimi člani (za vsako stanovanjsko enoto), po poslovnih enotah pa višino določi izvajalec.

65. člen

Za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se pridobivajo podatki o prebivalcih iz Centralnega registra prebivalstva.

XIV. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

66. člen

Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe so:

– objekti in naprave zbirnih centrov za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij,

– objekti zbiralnic ločenih frakcij in posode za prepuščanje ločenih frakcij,

– oprema in objekti sortirnice za izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov,

– objekti in oprema stiskalnice in balirnice odpadkov,

– oprema in objekti kompostarne za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov in

– odlagališče nenevarnih odpadkov.

Naprave, ki se jih potrebuje za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalcev javne službe so:

– oprema premičnih zbiralnic za občasno prevzemanje nevarnih frakcij,

– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,

– vozila za prevoz ločenih frakcij v predelavo,

– oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,

– oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,

– oprema in vozila za pranje in vzdrževanje posod za prepuščanje komunalnih odpadkov,

– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov v sortirnico za izločanje ločenih frakcij

– vozila za prevoz ločenih frakcij in ostankov komunalnih odpadkov iz sortirnice.

XV. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

67. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija.

XVI. KAZENSKE DOLOČBE

68. člen

Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:

1. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 25. člena,

2. ne pripravi letnega programa ločenih frakcij v roku iz 25. člena,

3. ne vzdržuje posod v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih,

4. ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, kot to določa 23. člen,

5. ne zagotovi oddaje ali predelave zbranih ločenih frakcij,

6. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo,

7. ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz 27. člena,

8. ne prevzema komunalnih odpadkov in ne izloča ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja komunalnih odpadkov iz 40. člena,

9. ne pripravi letnih programov zbiranja odpadkov v roku iz 25., 26. in 27. člena,

10. ne vzdržuje na svoje stroške posod, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih posod ne nadomesti z novimi, kot to določata 29. in 30. člen,

11. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot to določa 41. člen,

12. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot to določa 28. člen,

13. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi vozili, kot to določa 21. člen,

14. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe, kot to določa 61. člen,

15. ne izdela registra prevzemnih mest iz 33. člena,

16. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih komunalnih odpadkov, kot to določa 42. člen.

Z denarno kaznijo 90.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.

69. člen

Z denarno kaznijo 280.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba in:

1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 43. člen,

2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali v vrečkah, kot to določa 46. člen,

3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 43., 44. in 45. člena,

4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 47. člena,

5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo zaradi dejavnosti iz 48. člena v posodah ali vrečkah za prepuščanje komunalnih odpadkov,

6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe - iz 61. člena,

7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov – iz 51. člena,

8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ravna v nasprotju z določbami 53. člena in

9. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov za prepuščanje ločenih frakcij.

Z denarno kaznijo 90.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 90.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.

70. člen

Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni oseba iz prejšnjega člena in:

1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 43. člen,

2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali v vrečkah, kot to določa 46. člen,

3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 43., 44. in 45. člena,

4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 47. člena,

5. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe – iz 61. člena,

6. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov – iz 51. člena,

7. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke – iz 50. člena,

8. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov za prepuščanje ločenih frakcij.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

71. člen

Vzpostavitev izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki iz 7. člena tega odloka določi s programom prehoda na ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki ga obravnava in potrdi občinski svet.

Uporabniki storitev javne službe, ki so uporabljali storitve javne službe na dan uveljavitve tega odloka so se dolžni prilagoditi določbam tega odloka skladno s sklepom občinskega sveta, ki določi roke in način prehoda.

Neustrezne obstoječe posode in posode v lasti uporabnikov se zamenjajo najkasneje v 5 letih po uveljavitvi tega odloka.

72. člen

Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz obstoječih evidenc, ki jih je za izvajanje storitev javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec.

Izvajalec je dolžan vzpostaviti register prevzemnih mest v enem letu od uveljavitve tega odloka.

73. člen

Za obstoječe uporabnike storitev javne službe v stavbi ali v več stavbah s skupnim zbirnim mestom, se še največ pol leta po uveljavitvi tega odloka kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe med posameznimi stanovanji v stavbi ali v več stavbah s skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov, uporablja veljavni način.

74. člen

Izvajalec javne službe pripravi letne programe zbiranja komunalnih odpadkov in letna poročila o zbranih količinah prvič za leto 2004.

Prevzemanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov, posamičnih kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov od fizičnih oseb v zbirnem centru bo pričel izvajalec opravljati po izgradnji zbirnega centra oziroma ustrezni navezavi na območju sosednje občine ali v regijskem sistemu.

Delovanje zbirnega centra bo določen s programom prehoda na ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

75. člen

Odlagališče preostankov komunalnih odpadkov zagotavlja občina, do vzpostavitve regijskega sistema odlaganja oziroma drugega načina odstranjevanja preostankov komunalnih odpadkov.

76. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Cerknica (Uradni list SRS, št 2/85, 38/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 8/91) in odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Loška dolina (Uradni list SRS, št. 73/97).

 

Št. 031-12/03

Bloke, dne 15. decembra 2003.

Župan Občine Bloke

Jože Doles l. r.