Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L) (Uradni list RS, št. 51/02) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 27. 6. 2002 sprejel
 
P R A V I L N I K
 
 
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
 
 
1. člen
 
V celotnem besedilu pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 10/99 in 6/00), se beseda nagrada nadomesti z besedilom plačila za opravljanje funkcije.
 
2. člen
 
V drugem odstavku 3. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
 
 
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
 
3. člen
 
V četrtem odstavku 3. člena se besedilo 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, nadomesti z besedilom največ 40% plače župana.
 
4. člen
 
Naslov II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE se spremeni v naslov, ki se glasi: II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE.
 
5. člen
 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
 
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Če opravlja funkcijo nepoklicno, pa mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana.
 
 
Za poklicno opravljanje funkcije podžupana se plačilo oblikuje v skladu z naslednjimi merili in kriteriji:
 
 
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti 15% plače župana,
 
 
– za vodenje seje občinskega sveta 10% plače župana,
 
 
– za koordinacijo dela delovnih teles 20% plače župana,
 
 
– za pomoč županu pri opravljanju nalog 20% plače župana,
 
 
– za udeležbo na seji občinskega sveta in delovnih telesih 15% plače župana.
 
 
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana se plačilo oblikuje v skladu z naslednjimi merili in kriteriji:
 
 
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti 10% plače župana,
 
 
– za vodenje seje občinskega sveta 5% plače župana,
 
 
– za koordinacijo dela delovnih teles 5% plače župana,
 
 
– za pomoč županu pri opravljanju nalog 5% plače župana,
 
 
– za udeležbo na seji občinskega sveta in delovnih telesih 15% plače župana.
 
6. člen
 
V 6. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
 
 
Doda se nov drugi stavek, ki se glasi:
 
 
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
 
 
Tretji (zadnji) odstavek se črta.
 
7. člen
 
Zadnji stavek tretjega odstavka 7. člena se črta.
 
8. člen
 
Prvi odstavek 12. člena se nadaljuje z naslednjo vsebino: ki jo opredeljuje zakon o lokalnih volitvah.
 
 
Drugi odstavek se črta.
 
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
 
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah.
 
 
Četrti odstavek se črta.
 
9. člen
 
Prvi odstavek 19. člena se nadaljuje z naslednjo vsebino: ter za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, kolikor ni to urejeno v ustanovitvenem aktu.
 
10. člen
 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 110-07-15/99
Markovci, dne 27. junija 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.