New Page 2

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 _ ZureP-2 ; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je župan Občine Markovci sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA OBMOČJE MARKOVCI – OBMOČJE OB GLAVNI CESTI (EUP MA02)

 

1. člen

(splošno)

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v

nadaljevanju: OPPN) za območje Markovci – območje ob glavni cesti (EUP MA02).

 

2. člen

(vsebina)

Vsebina sklepa:

·   ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN;

·   območje OPPN;

·   način pridobitve strokovnih rešitev;

·   roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;

·   navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti;

·   obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.

 

3. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

Občinski prostorski načrt Občine Markovci (v nadaljevanju: OPN) ureditveno območje OPPN opredeljuje kot območje stavbnih zemljišč, podrobneje opredeljeno kot območje stanovanjskih površin (SS).

OPN za območje enote urejanja prostora z oznako MA02 določa obveznost izdelave OPPN.

V naravi zemljišče obsega predvsem njivske in delno travniške površine. Območje OPPN se nahaja severno od Osnovne šole Markovci in njenih športnih igrišč in sega do državne ceste.

Razlog za pripravo OPPN so razvojne potrebe občine znotraj ureditvenega območja OPPN v smislu individualne stanovanjske pozidave. Predvideva se gradnja individualnih stanovanjskih hiš, prav tako pa se bo območje ustrezno opremilo z gospodarsko javno infrastrukturo in prometno uredilo. Pobudo za izdelavo OPPN je podala Občina Markovci.

Pravna podlaga OPPN:

·   OPN Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/17),

·   ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.

Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.

 

4. člen

(območje OPPN)

Območje OPPN Markovci – območje ob glavni cesti (EUP MA02), zajema parcele 479/1, 479/4 - del, 479/8 - del, 480/2, 480/3, 480/4, 480/5, 480/6, 481/10, 481/11, 481/13, 481/14, 481/16, 481/17, 481/18, 481/23 - del, 481/3 - del, 481/4, 481/5, 481/8, 484/4, 811/1 - del, 823/4 - del vse k.o. 417 - Markovci (GURS, januar 2018). Skupna površina OPPN je približno 2,5 ha. Območje OPPN se nahaja severno od Osnovne šole Markovci in njenih športnih igrišč in sega do državne ceste na severu. Na zahodu sega do obstoječe pozidave severnega dela naselja Markovci. Na vzhodu sega do obstoječe nekategorizirane ceste.

 

5. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, strokovne podlage, ki so izdelane, podatke o prostoru in investicijsko namero investitorja.

Za pripravo OPPN se zagotovi strokovne podlage analize obstoječega stanja in variantne rešitve predvidene ureditve ter geodetski načrt z aktualnimi podatki o stanju prostora.

V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN je potrebno zagotoviti vse potrebne strokovne podlage, če potreba izhaja iz načrtovanih rešitev predvidene prostorske ureditve ali če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.

 

6. člen

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje ZPNačrt.

Predvideni okvirni roki priprave OPPN so naslednji:

 

priprava osnutka OPPN

20 delovnih dni po uveljavitvi sklepa

pridobitev smernic in sklepa MOP (CPVO) k OPPN

30 dni po zakonu

priprava dopolnjenega osnutka OPPN

30 delovnih dni po pridobitvi in uskladitvi vseh smernic

javna razgrnitev in javna obravnava OPPN

30 dni po zakonu

priprava stališč

10 delovnih dni po prejetju vseh pripomb iz javne razgrnitve

priprava predloga OPPN

15 delovnih dni po prejetju sprejetih stališč do pripomb

pridobitev mnenj k OPPN

30 dni po zakonu

priprava usklajenega predloga OPPN in predložitev OPPN občinskemu svetu v sprejem

10 delovnih dni po pridobitvi vseh mnenj

priprava končnih izvodov sprejetega OPPN

5 delovnih dni po objavi odloka v uradnem glasilu

 

Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremenijo.

V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.

 

7. člen

(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti)

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora in izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so:

1.    za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor,

2.    za področje cestne infrastrukture: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,

3.    za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor,

4.    za področje telekomunikacij: AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,

5.    za področje oskrbe z električno energijo: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

6.    za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

7.    za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

8.    za področje gospodarjenja z odpadki: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

9.    za področje lokalne kabelske TV: TELEING d.o.o., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje,

10.   za področje lokalnih cest: Občina Markovci,Markovci 43, 2281 Markovci.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se te pridobi v postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.

 

8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelavo OPPN financira Občina Markovci.

 

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu na spletnih straneh Občine Markovci ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 3505-0001/2018

Datum: 13. 3. 2018

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan