Na podlagi 1. odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. list RS, št. 48/90) in 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, št. 12/99, 18/00) je Občinski svet občine Rače - Fram na svoji 23. redni seji, dne 12. septembra 2001, sprejel
 
 
DOPOLNITEV PROGRAMA PRIPRAVE
 
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
 
 
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor
 
 
za območje občine Rače - Fram
 
 
1. Razlogi za dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje občine Rače - Fram
 
 
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače - Fram, objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 14/01, z dne 24. 4. 2001, se dopolnjuje z izdelavo programske zasnove za območje kompleksne ureditve stanovanjsko obrtne cone v Framu. Pred izdelavo zazidalnega načrta za kompleksno ureditev stanovanjsko obrtne cone v Framu se pripravi programska zasnova ureditve zemljišča.
 
 
2. Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
 
 
Dopolni se točka 2.2., četrti odstavek: Pred izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, kjer se doda nova alineja:
 
 
kompleksna ureditev stanovanjsko obrtne cone v Framu.
 
 
3. Začetek veljavnosti
 
 
Ta dopolnitev program priprave sprememb in dopolnitev se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati z dnem objave. S tem se razveljavi Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače - Fram - programska zasnova za območje komleksne ureditve stanovansjko obrtne cone v Framu, objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 15/01, z dne 8. junija 2001.
 
 
Župan Občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02-23-01
 
 
Datum: 12. september 2001