New Page 2

Na podlagi 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H) (Uradni list RS, št. 58/09) je Občinski svet Občine Velika Polana na 6. seji dne 12. 12. 2011 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana (Uradni list RS, št. 113/11) se besedilo 12. člena spremeni tako, da se glasi:

»Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja,

– pet predstavnikov delavcev zavoda, in

– trije predstavniki sveta staršev.

Predstavnike sveta zavoda s strani ustanovitelja zavoda imenuje občinski svet. Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni v zavodu na tajnih volitvah, tako da imajo delavci šole svoje štiri predstavnike in delavci enote vrtca svojega enega predstavnika. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon, poslovnik o izvedbi volitev in ta odlok.

Tri predstavnike sveta staršev izvoli svet staršev po postopku in na način, ki je določen v poslovniku sveta staršev, tako da sta v svet zavoda imenovana dva predstavnika oddelkov šole in en predstavnik oddelkov vrtca. Prvo, ustanovno sejo sveta zavoda skliče ravnatelj. Člani sveta na ustanovni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Predsednik sveta sklicuje in vodi njegove seje. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.

Mandat članov sveta traja štiri leta. Ista oseba je v svet zavoda lahko izvoljena oziroma imenovana največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev je vezan na status njihovih otrok (šola ali vrtec) v zavodu.«

2. člen

Ta odlok o ustanovitvi zavoda začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 4-6/11 OS

Velika Polana, dne 12. decembra 2011

 

Župan

Občine Velika Polana

Damijan Jaklin l.r.