New Page 2

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/1995, 13/1998, 17/1998, 23/1998, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji 39. seji z dne 7. junija 2010 sprejel

 

O D L O K

o spremembi Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi

 

1. člen

V 4. členu Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi (MUV št. 4/98) se spremeni prvi stavek četrtega odstavka, ki se glasi:

»Plovba z motornimi čolni na Mariborskem jezeru je dovoljena v mesecu juniju, juliju in avgustu med 10:00 in 19:00 uro, v ostalih mesecih pa med 10:00 in 17:00 uro.«

 

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 37400-3/2010-030301                                                                  Župan

Datum: 8. junij 2010                                                                        Franc Kangler, s. r.