New Page 2

 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2 Ur.l.RS 100/05, 25/08) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 1/07, 5/08) je občinski svet občine Cirkulane dne 14.7.2011 na 7. redni seji sprejel naslednji:

 

 

SKLEP

 

 

o številu in vrsti oddelkov ter zvišanju normativa otrok v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE vrtec Cirkulane in cene programov ter sistemizacije delovnih mest

 

 

1. člen

 

 

Cene programov vrtca VVZ Cirkulane znašajo od 1.9.2011 dalje mesečno

 

 

- za program od 1-2 leta:

495,69 EUR

- za program od 2-4 leta:

391,61 EUR

- za program od 3-4 leta:

391,61 EUR

- za program od 4-6 leta:

330,89 EUR

2. člen

 

 

Občinski svet občine Cirkulane podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest.

 

 

3. člen

 

 

Občinski svet občine Cirkulane podaje soglasje o številu in vrsti oddelkov:

 

 

1. Oddelek prvega starostnega obdobja – homogen oddelek 1-2 let 12 otrok +2 otroka – povečanje;

 

 

2. Kombiniran oddelek 2-4 let 17 otrok +2 otroka - povečanje;

 

 

3. Oddelek drugega starostnega obdobja – homogen oddelek 3-4 let 17 otrok +2 – povečanje;

 

 

4. Oddelek drugega starostnega oddelka – homogeni oddelek 4-6 let+2 otroka – povečanje;

 

 

4. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 9. 2011 dalje.

 

 

Št.: 007-49/2011

 

 

Datum: 14.7.2011

 

 

Občina Cirkulane

 

 

Župan Janez Jurgec