New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11–UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 25/11 in 34/12), je Občinski svet Občine Ruše na 17. redni seji, dne 20.05.2013, sprejel

Zaključni račun proračuna

Občine Ruše za leto 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ruše za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2012 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Splošni, posebni del in načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami, se objavijo na spletni strani Občine Ruše: http://www.ruse.si

 

Številka: 410 1/2013

Datum: 20.05.2013

 

Občina Ruše

Uroš Štanc, župan