New Page 2

Št. 039-1/2014-O9

Ob-4154/14

 

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 5. člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Krško (Uradni list RS, št. 55/11), objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

javni razpis

za sofinanciranje programov športa v Občini Krško za leto 2015

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi­sa je sofinanciranje programov s področja športa v Ob­čini Krško za leto 2015.

2. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vre­dnost razpisa za leto 2015 je 269.000,00 EUR. Sredstva pridobljena na javnem razpisu se uporabljajo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

3. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

3.1. Športna društva in klubi,

3.2. Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo špor­tna društva s sedežem v Občini Krško,

3.3. Zavodi s področja športa, vzgoje in izobraže­vanja,

3.4. Zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:

4.1. Da imajo svoj sedež v Občini Krško, razen dru­štev, ki združujejo invalidne osebe s stalnim bivališčem v Občini Krško,

4.2. Da imajo organizirano redno vadbo, oziroma druge redne športne aktivnosti,

4.3. Da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih progra­mov športa,

4.4. Da imajo urejeno evidenco o članstvu (društva in zveze),

4.5. Da dostavijo občini podatke o članstvu, poro­čilo o realizaciji programov v preteklem letu, plan dejav­nosti in poročilo o doseženih rezultatih.

5. V letu 2015 bomo sofinancirali naslednje pro­grame:

5.1. Športna vzgoja otrok in mladine:

– interesna športna vzgoja predšolskih otrok,

– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,

– športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole,

– interesna športna vzgoja mladine,

– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,

– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po­trebami.

5.2. Športna rekreacija

– 80-urni programi redne vadbe,

– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj,

– planinstvo.

5.3. Kakovostni šport

5.4. Vrhunski šport

5.5. Šport invalidov

5.6. Razvojne in strokovne naloge v športu

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

– znanstvenoraziskovalna dejavnost,

– založniška dejavnost,

– velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve,

– športni objekti,

– informacijski sistem na področju športa,

– delovanje športnih zvez.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega pro­grama. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Krško.

6. Upravičeni stroški sofinanciranja

Za upravičene štejejo stroški, ki:

– so povezani s prijavljenimi aktivnostmi in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo;

– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;

– so skladni z načeli dobrega finančnega poslo­vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;

– so dejansko nastali;

– so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil;

– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/raču­novodskih listinah in v računovodskih evidencah;

– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov ob­čine.

Vrsta upravičenih stroškov:

– stroški dela, razen stroški dela projektnih par­tnerjev;

– delo prostovoljcev, v maksimalnem deležu 10 % vrednosti upravičenih stroškov programa;

– stroški vodenja, usklajevanja in mentorstva pro­stovoljcev;

– stroški zunanjih izvajalcev, kolikor gre za specifič­ne in strokovne storitve (npr. izvedba tematske delavni­ce, navedene v programu ipd.);

– stroški materiala, kolikor ne gre za material, ki je namenjen nadaljnjem trženju ali pobiranju prispevkov za organizacijo;

– nakup opreme, kadar je le-ta nujno potreben za izvedbo programa, pri čemer mora biti nakup opreme jasno obrazložen in ne sme presegati 30 % vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta;

– stroški oglaševanja programa oziroma projekta;

– posredni – operativni/administrativni stroški (ko­munikacijske in poštne storitve, pisarniški material, ra­čunovodstvo, spletna stran …).

Neupravičeni so naslednji stroški:

– stroški alkohola,

– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila …),

– amortizacija nepremičnin in opreme,

– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja.

Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.

Pri naročanju blaga in storitev morajo izbrani prija­vitelji, opredeljeni v Zakonu o javnem naročanju, ravnati skladno s tem zakonom. Upravičenci, ki niso zavezanci po ZJN-2, pa morajo pri naročanju blaga in storitev vseeno upoštevati temeljna načela javnega naročanja, in sicer:

– načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,

– načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,

– načelo transparentnosti,

– načelo enakopravne obravnave ponudnikov,

– načelo sorazmernosti.

Izvajalcem se prav tako prizna znesek v višini naj­več do 20 % vrednosti upravičenih in priznanih stroškov projekta za posredne – operativne stroške, ki mu jih ni potrebno izkazati z verodostojnimi računovodskimi listinami.

Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravi­čenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti evi­denčni list dela prostovoljca (vzorec priložen), podpisan s strani prostovoljca in zakonitega zastopnika organiza­cije. Pri vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji upoštevajo ocenjeno vrednost ure, kot jo določa 21. člen Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11).

Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prija­vitelj moral predložiti verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, obračune za delo, potne naloge,…), ki prikazujejo realizirane stroške v višini zneska, opre­deljenega v pogodbi o sofinanciranju, če ta za vse pro­grame sofinancirane iz proračuna Občine Krško presega 2.000,00 EUR.

Prijavitelji, ki so sofinancirani na podlagi dvanajstin poročilo o izvedenih aktivnostih, z ustreznimi dokazili, oddajo dvakrat letno, za prvo polletje najkasneje do 30. 6. 2015, za drugo polletje do 31. 12. 2015. Kolikor se poročilo ne odda pravočasno oziroma le-ta ne vsebuje ustreznih dokazil, se izplačilo dvanajstin do prejetih do­kazil zaustavi, oziroma je prijavitelj dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti.

Ostali prijavitelji dokazila oddajo skupaj s poročilom ali zahtevkom za izplačilo.

7. Rok za predložitev ponudb in način predložitve

Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 12. 1. 2015 na naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Prijava mora biti predložena v zapečateni kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z napi­som »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2015«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na naslovu naročnika.

Prijava mora biti izdelana na prijavnih obrazcih na­ročnika (Občina Krško). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.

Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri katerem je prijavitelj registriran. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

8. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 15. 1. 2015 ob 15.30, v prostorih Občine Krško. Odpira­nje vlog ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s formalno pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.

Vsebinsko nepopolnih vlog in programov komisija ne bo obravnavala.

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz­pisa obveščeni najpozneje v 60 dni od datuma odpiranja prijav. Občina Krško bo izbranimi izvajalci sklenila po­godbe o sofinanciranju športnih programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2015 in v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

10. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvigne­jo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) in Športne zveze Krško (www.szkrsko.si). Osebno lahko dokumentacijo dvignejo na naslovu Občina Krško, Oddelek za družbe­ne dejavnosti, CKŽ 14, v sobi št. 203 (Klavdija Žibert, tel. 07/498-12-03) in pri sekretarju Športne zveze Krško (Gašper Kovač, CKŽ 131, tel. 051/741-19-9), vsak delavnik med 8. in 10. uro.

Občina Krško