New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) ter 95. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 47/17) je Občinski svet Občine Markovci na 4. izredni seji, dne 30. septembra 2020,  sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU

OBČINE MARKOVCI ZA LETO 2020 – REBALANS I

 

1. člen

Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2020 se v splošnem delu proračuna na ravni podskupin kontov spremeni tako da glasi:

 

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 KONTO

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74)

4.681.792,81

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.375.944,23

70

 

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    

2.761.918,00

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.559.158,00

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

182.660,00

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

20.100,00

706

 

DRUGI DAVKI

0,00

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.614.026,23

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.459.776,23

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.900,00

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

1.350,00

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

0,00

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

149.000,00

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

0,00

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV

0,00

73

 

PREJETE DONACIJE   

0,00

732

 

DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

0,00

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI   

305.848,58

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

305.848,58

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV.PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU

0,00

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43+45)

6.687.948,05

40

 

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.571.767,45

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

303.658,99

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

55.650,00

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.112.458,46

409

 

REZERVE

100.000,00

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.978.299,52

410

 

SUBVENCIJE

287.500,00

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.110.117,00

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

245.312,76

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

335.369,76

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

2.940.742,08

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.940.742,08

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

197.139,00

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU

182.100,00

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

15.039,00

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-2.006.155,24

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440

 

DANA POSOJILA

 

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00

C.    RAČUN    FINANCIRANJA

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

 

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

 

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

-2.006.155,24

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

0

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

2.006.155,24

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2019

2.006.155,24

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-0107/2019

Datum: 30. 9. 2020

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan