New Page 2

Številka:

28/AD 16-2022

Občina:

Občina Radenci

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Radenci

Predlagatelj:

Župan Občine Radenci

Zakonska podlaga:

21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS- UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/1, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 67. in 71. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1g, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15 ZUUJFO, 76/15 in 11/18-ZSPDSLS-1) in 16. člen Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin 2/11)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Radenci

Datum:

26.4.2022

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

28. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci

Besedilo:

gradivo