I. Lokalni predpisi občine Rače-Fram (2001)
Št.
Predpis
Objava*
Št. objave
Datum objave
1.
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občine Rače-Fram
MUV
4/2001
15.02.2001
2.
Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 2001
MUV
4/2001
15.02.2001
3.
Program priprave Sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Rače
MUV
4/2001
15.02.2001
4.
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v občini Rače-Fram za leto 2001
MUV
4/2001
15.02.2001
5.
Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 2001
MUV
5/2001
28.02.2001
6.
Sklep o izvzemu javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
5/2001
28.02.2001
7.
Sklep o izvzemu javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
5/2001
28.02.2001
8.
Sklep o izvzemu javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
5/2001
28.02.2001
9.
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Rače-Fram
MUV
6/2001
10.03.2001
10.
Sklep o financiranju političnih strank v občini Rače-Fram
MUV
6/2001
10.03.2001
11.
Spremembe in dopolnitve odloka o plakatiranju v občini Rače-Fram
MUV
9/2001
06.04.2001
12.
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse v letu 2001 v občini Rače-Fram
MUV
9/2001
06.04.2001
13.
Sklep o enotni višini prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju občine Rače-Fram
MUV
9/2001
06.04.2001
14.
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače-Fram
MUV
11/2001
24.04.2001
15.
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Rače-Fram za leto 2000
MUV
11/2001
24.04.2001
16.
Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v svet OŠ Rače
MUV
11/2001
24.04.2001
17.
Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v svet OŠ Fram
MUV
11/2001
24.04.2001
18.
Sklep o določitvi javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
11/2001
24.04.2001
19.
Sklep o določitvi javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
11/2001
24.04.2001
20.
Sklep o izvzemu iz javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
11/2001
24.04.2001
21.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Rače v občini Rače-Fram
MUV
15/2001
08.06.2001
22.
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače-Fram - programska zasnova za območje kompleksne ureditve stanovanjsko-obrtne cone v Framu v občini Rače-Fram
MUV
15/2001
08.06.2001
23.
Spremembe in dopolnitve sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače-Fram
MUV
15/2001
08.06.2001
24.
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2001
MUV
18/2001
20.07.2001
25.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Rače-Fram
MUV
18/2001
20.07.2001
26.
Sklep o prodaji zemljišča v občini Rače-Fram
MUV
18/2001
20.07.2001
27.
Sklep o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v občini Rače-Fram
MUV
18/2001
20.07.2001
28.
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi v občini Rače-Fram
MUV
20/2001
15.09.2001
29.
Program priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Rače
MUV
20/2001
15.09.2001
30.
Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače-Fram
MUV
20/2001
15.09.2001
31.
Sklep o določitvi višine prispevka občanov za protiprašno ureditev ulic v občini Rače-Fram
MUV
21/2001
10.10.2001
32.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Rače-Fram, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
MUV
23/2001
25.10.2001
33.
Sklep o izvzemu iz javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
23/2001
25.10.2001
34.
Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Rače-Fram
MUV
25/2001
20.11.2001
35.
Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove na pokopališču Fram
MUV
25/2001
20.11.2001
36.
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
MUV
25/2001
20.11.2001
37.
Sklep o izvzemu javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
25/2001
20.11.2001
38.
Sklep o izvzemu javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
25/2001
20.11.2001
39.
Odlok o javnem glasilu občine Rače-Fram
MUV
29/2001
21.12.2001
40.
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v občini Rače-Fram v letu 2002
MUV
29/2001
21.12.2001
41.
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Rače-Fram
MUV
29/2001
21.12.2001
42.
Sklep o ceni kanalščine na območju občine Rače-Fram
MUV
29/2001
21.12.2001
43.
Sklep o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Rače-Fram
MUV
29/2001
21.12.2001
44.
Sklep o določitvi cene vode na območju občine Rače- Fram
MUV
29/2001
21.12.2001
45.
Pravilnik o financiranju športa v občini Rače-Fram
MUV
29/2001
21.12.2001
46.
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2001 Rebalans II
MUV
30/2001
30.12.2001
47.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
MUV
30/2001
30.12.2001
48.
Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove na pokopališču Fram
MUV
30/2001
30.12.2001
49.
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
MUV
30/2001
30.12.2001
50.
Sklep o izvzemu iz javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
30/2001
30.12.2001
51.
Sklep o izvzemu iz javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
30/2001
30.12.2001

Opomba:
* MUV – Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije