New Page 3

Na podlagi  109. člena Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinski svet Občine Divača na svoji 26. redni seji,  dne 28.5.2014 sprejel naslednji

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT  ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI DIVAČA

 

1. člen

Besedilo 4. člena Odloka o določitvi volilnih enot  za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 47/10)  se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Divača se določi 4 volilne enote, v katerih se voli skupno 5 članov sveta krajevne skupnosti:

·      Volilna enota številka 2/1 obsega naselje Divača.

V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.

·      Volilna enota številka 2/2 obsega naselji Gradišče in Brežec pri Divači.

V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.

·      Volilna enota številka 2/3 obsega naselja Betanja, Matavun, Škocjan in Naklo.

V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.

·      Volilna enota številka 2/4 obsega naselji Dane pri Divači in Kačiče-Pared.

·      V tej volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.«

 

2. člen

Za 7. členom se doda 7.a člen, ki se glasi:

»Za volitve članov sveta krajevne skupnosti Dolnje Ležeče se določi ena volilna enota, v kateri se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.

·      Volilna enota številka 6 obsega naselje: Dolnje Ležeče.«

 

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne s prvimi naslednjimi lokalnimi volitvami.

 

Številka: 032-0007/2014-07

Divača, 28.5.2014

 

 

Občina Divača

 

Drago Božac, župan