New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je županja Občine Turnišče dne 23. 12. 2015 sprejela

 

S K L E P 

o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2016 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Turnišče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen 

 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Turnišče za leto 2015 (Uradni list RS, št. 88/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

3. člen 

 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 
   

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar–marec 2016

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

453.289,72

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

400.632,72

70

DAVČNI PRIHODKI

360.052,53

 

700 Davki na dohodek in dobiček

355.824,00

 

703 Davki na premoženje

1.098,12

 

704 Domači davki na blago in storitve

3.130,41

 

706 Drugi davki

2.264,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

40.580,19

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

15.738,21

 

711 Takse in pristojbine

246,94

 

712 Denarne kazni

2.561,00

 

713 Prihodki od prodaje blaga 

in storitev

 
 

714 Drugi nedavčni prihodki

22.034,04

72

KAPITALSKI PRIHODKI

 
 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 
 

721 Prihodki od prodaje zalog

 
 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolgoročnih 

sredstev

 

73

PREJETE DONACIJE

 
 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 
 

731 Prejete donacije iz tujine

 

74

TRANSFERNI PRIHODKI

52.657,00

 

740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij

52.657,00

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

431.613,80

40

TEKOČI ODHODKI

127.609,64

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

31.348,06

 

401 Prispevki delodajalcev 

za socialno varnost

5.105,27

 

402 Izdatki za blago in storitve

91.156,31

 

403 Plačila domačih obresti

 
 

409 Rezerve

 

41

TEKOČI TRANSFERI

151.685,59

 

410 Subvencije

572,78

 

411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom

35.318,29

 

412 Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam

115.794,52

 

413 Drugi tekoči domači transferi

 
 

414 Tekoči transferi v tujino

 

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

151.743,34

 

420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev

151.743,34

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

575,23

 

432 Investicijski transferi

575,23

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

21.675,92

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB

 
 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 
 

750 Prejeta vračila danih posojil

 
 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 
 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

 
 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 
 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 
 

440 Dana posojila

 
 

441 Povečanje kapitalskih deležev 

in naložb

 
 

442 Poraba sredstev kupnin 

iz naslova privatizacije

 
 

443 Povečanje namenskega premoženja 

v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 
 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 
 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

 

50

ZADOLŽEVANJE

 
 

500 Domače zadolževanje

 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

 

55

ODPLAČILA DOLGA

 
 

550 Odplačila domačega dolga

 
 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

+21.675,92

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

 
 

XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

 
 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 
 

9009 Splošni sklad za drugo

366.729,31

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

4. člen 

 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

5. člen 

 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

V obdobju začasnega financiranja je možna notranja prerazporeditev sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami.

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

6. člen 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

 

5. KONČNA DOLOČBA 

 

7. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.

 

Št. 9/2015-10R

Turnišče, dne 23. decembra 2015

Županja 

Občine Turnišče 

mag. Vesna Jerala Zver l.r.