Občinska volilna komisija občine Rače - Fram je na seji dne 18.3.1997 v skladu s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah in v zvezi z drugim odstavkom 7. člena Statutarnega sklepa občine Rače -Fram
 
SKLENILA
 
Ugotovi se, da je Antonu Španingerju, zaradi smrti prenehal mandat člana občinskega sveta, da opravlja funkcijo člana občinskega sveta Anton Goljat, roj.1.2.1953, stanuje Podova 37, Rače.
 
 
Občinski svet občine Rače -Fram je mandat potrdil na seji dne 24.3.1997.
 
 
Štev: 9/97-OVK
 
 
Datum: 25.3.1997
 
 
Predsednik OVK
 
 
občine Rače -Fram
 
 
Marjan Glavar, dipl.iur. s.r.