New Page 1

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 57/18) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 3. redni seji dne 16. 2. 2023 sprejel

 

L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A 

v Občini Rečica ob Savinji za leto 2023 

 

I. UVOD 

 

Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2023 (v nadaljevanju: letni program) opredeljuje programe športa, ki se bodo v letu 2023 financirali iz sredstev občinskega proračuna, in s tem izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu.

Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) v roku največ 2 mesecev po objavi letnega programa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini.

 

 

II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA V LETU 2023 

 

V letu 2023 bo Občina namenila sredstva za programe športa na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih«, kot sledi:

Področje 

Program 

Podprogram 

Delež (%)

Sredstva (€)

1. Športni programi 

1.8 Športna rekreacija 

1.8.2 Celoletni ciljni športno rekreativni programi 

8

992,00

4. Organiziranost v športu 

4.1 Delovanje športnih organizacij 

 

92

11.408,00

SKUPAJ 

 

 

100

12.400,00

 

III. UVELJAVITEV 

 

Letni program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2023-3

Rečica ob Savinji, dne 17. februarja 2023

 

Županja 

Občine Rečica ob Savinji 

Majda Potočnik