New Page 2

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer (Ur.l.RS, št. 34/00 in Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 8/04) Občina Ljutomer objavlja

 

J a v n i   r a z p i s

za sofinanciranje programov organizacij

 in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v

Občini Ljutomer za leto 2005

 

1.   Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2005.

2.   Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki dokazujejo javno koristno dejavnost z listinami, imajo sedež društva ali podružnico v Občini Ljutomer oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v svoj program člane iz Občine Ljutomer, imajo urejeno evidenco o članstvu in imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.

3.   Prijava mora vsebovati: Odločbo o registraciji društva, odločbo o dodelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu (neobvezno), poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2004, program dela za leto 2005 in finančni načrt za leto 2005, seznam članov društva, navedbo kontaktne osebe in telefonsko številko. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba številka 111, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav vsak dan v času uradnih ur.

4.   Merila za dodelitev sredstev: status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, ocena programa ( program oceni komisija glede na kvalitetno obrazložitev predvidenih dejavnosti, množičnost vključevanja članov organizacije v akciji, sodelovanje organizacije z okoljem, rezultati udejstvovanj članov v akcijah namenjenih širšemu okolju) in število članov organizacije iz Občine Ljutomer.

5.   Okvirna višina razpisnih sredstev za ta namen je 900.000,00 SIT.

6.   Rok za predložitev prijave in vseh zahtevanih dokumentov je 28. januar 2005 na naslov Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali jo do tega dne oddati v vložišču Občine Ljutomer, soba številka 108 v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako » Ne odpiraj- Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2005«.Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

7.   Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni po sprejemu proračuna za leto 2005.

8.   Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, telefon 02-584-90-57 pri Darji Hrga.

 

Občina Ljutomer