New Page 2

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12/1991, 45/1994, 8/1996, 36/2000, 127/2006) in 1. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Uradni list RS št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/2008, 58/2009) ter 16. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS št. 38/2011) na 8. redni seji dne 20.7.011 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik

 

 

1. člen

 

 

V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik (Uradni list RS št. 75/96, 98/1999, 20/2007) se besedilo spremeni tako, da se glasi:

 

 

»S tem odlokom Občina Vojnik, s sedežem v Vojniku, Keršova ulica 8, (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja za področje vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Mavrica, Vojnik (v nadaljevanju:zavod), v čigar sestavo sodijo:

 

 

- enota Frankolovo,

 

 

- enota Vojnik,

 

 

- enota Socka, enota Nova Cerkev in enota Šmartno v Rožni dolini.«

 

 

2. člen

 

 

V 16. členu odloka se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

 

 

- trije predstavniki ustanovitelja,

 

 

- pet predstavnikov delavcev,

 

 

- trije predstavniki staršev.

 

 

Tretji odstavek se spremeni  tako, da se glasi:

 

 

Predstavnike delavcev zavoda se voli iz vsake enote vrtca in izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev, in sicer:

 

 

- iz enote Vojnik dva  predstavnika pedagoških delavcev,

 

 

- iz enote Frankolovo en predstavnik pedagoških delavcev,

 

 

- iz enote Socka, Nova Cerkev in Šmartno v Rožni dolini en predstavnik pedagoških delavcev,

 

 

- izmed administrativnih ter tehničnih delavcev en predstavnik.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Št. 032-0014/2011/4

 

 

Vojnik, 20.7.2011

 

 

Občina Vojnik

 

 

Župan Benedikt Podergajs