New Page 2

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 4. izredni seji dne 28. 8. 2013 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči

1.

V Občinski volilni komisiji, imenovani s sklepom številka 9000-0009/2013-6 z dne 21. 11. 2013, se razreši dolžnosti namestnico člana: Marjeto Žnidarčič, Vojkova ulica 29, Kanal, in imenuje za namestnico člana: Matejo Berlot, Levpa 9a, 5214 Kal nad Kanalom.

2.

Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 9000-0007/2014-6

Kanal ob Soči, dne 28. avgusta 2014

 

Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.