New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 60/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010) je Občinski svet Občine Destrnik na 17. izredni seji, dne 12. 10. 2010 sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

OBČINE DESTRNIK

1. člen

V Statutu Občine Destrnik (Uradni ve­stnik Občine Destrnik, št. 10/2005) se za 5. členom doda 5.a člen, ki se glasi:

»V statutu Občine Destrnik uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.«

2. člen

Tretja alineja prvega odstavka 24. člena se razdeli. Prvi odstavek 24. člena se tako po novem glasi:

»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

- odbor za šolstvo, kulturo, socialo in društva,

- odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,

- odbor za infrastrukturo,

- odbor za plan in finance,

- statutarno pravna komisija,

- odbor za požarno varnost in civilno za­ščito.«

3. člen

Drugi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:

(2) »Sistemizacijo delovnih mest določi in sprejme župan na predlog direktorja občinske uprave.«

4. člen

Za 110. členom se doda nov 110 a. člen, ki se glasi:

»Če z zakonom, podzakonskim aktom ali s tem statutom, za sprejemanje splošnih aktov ni predpisana drugačna večina, sprejema občinski svet splošne akte z navadno večino glasov vseh prisotnih članov občinskega sveta.«

5. člen

Ostali členi statuta ostanejo nespreme­njeni.

6. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Številka: 900-16/2010-17I-3/5

Datum: 12. 10. 2010

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, univ. dipl. ing. el.