New Page 1

 

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) je Občinski svet občine Vitanje na seji dne 25. 4. 1997 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje  za leto 1996

 

 

1. člen

 

 

Potrdi se zaključni račun Občine Vitanje za leto 1996, ki izkazuje:

 

 

Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki

155,147.226

Odhodki

152,213.643

primanjkljaj (–)

 

oziroma presežek (+)

2,933.583

2. člen

 

 

Sestavni del zaključnega računa proračuna je zaključni račun rezervnega sklada Občine Vitanje za leto 1996, ki izkazuje:

 

 

prihodke

1,275.785

odhodke

presežek prihodkov nad odhodki

1,275.785

3. člen

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna za leto 1996 se v znesku 2,933.583 SIT prenese v leto 1997.

 

 

Saldo sredstev rezerv (stalne proračunske rezerve) v višini 1,275.785 SIT se prenese v leto 1997.

 

 

4. člen

 

 

Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

 

 

Št. 012-002/97

 

 

Vitanje, dne 25. aprila 1997.

 

 

Predsednik

 

 

Občinskega sveta

 

 

občine Vitanje

 

 

Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.