New Page 2

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Žetale – uradno prečiščeno besedilo – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 54/17) in na podlagi 28. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale (Uradni  list RS, št. 6/2000, 76/2000 in 54/04) je Občinski svet Občine Žetale na 16. redni seji , dne 19. 12. 2017 sprejel:

 

SKLEP

O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2018

 

I.

 Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča znaša v Občini Žetale za leto 2018 0,0030 EUR.

 

II.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0016/2015-9

Datum: 19.12.2017

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan