New Page 1

Št. 430-0006/2013-1

Ob-3618/13

 

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12 – ZSV-E) ter 7. člena Odloka o koncesiji za pomoč na domu v Občini Borovnica (Ura­dni list RS, št. 25/12) Občina Borovnica objavlja

javni razpis

za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Borovnica

I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica.

II. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Borovnica.

III. Vrsta in opis storitve

Storitev obsega socialno oskrbo upravičenca v pri­meru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko social­na oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Storitev obsega: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

IV. Čas opravljanja koncesije: koncesija se podeli za 10 let z možnostjo podaljšanja za enako časovno obdobje. Začetek koncesije je 1. 1. 2014.

V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati

Javno službo pomoči na domu na območju Občine Borovnica lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje nasle­dnje pogoje:

– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet kon­cesije, oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti, vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in podza­konski predpisi za opravljanje javne službe,

– da ima izdelan podroben program dela za izvaja­nje javne službe,

– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje javne službe,

– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora po­nudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni do­kumentaciji.

Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik:

V primeru podelitve koncesije na tem javnem raz­pisu bo ponudnik v redno delovno razmerje za nedolo­čen čas prevzel izvajalko neposredne oskrbe, ki je že zaposlena pri dosedanjem izvajalcu te storitve v Občini Borovnica, Centru za socialno delo Vrhnika.

VI. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje Občine Borovnica.

VII. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje kon­cesija

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Borovni­ca, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcio­nirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za do­ločen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:

– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samo­stojno življenje,

– osebe s statusom invalida po Zakonu o družbe­nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 41/83, 114/06 – ZUTPG, 122/07 – Odl. US, 61/10 ZSVarPre), ki po oceni pristojne komisije ne zmo­rejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez obča­sne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v tele­snem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

VIII. Način financiranja storitev, ki je predmet kon­cesije: storitev se financira iz proračunskih sredstev koncedenta ter s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev.

IX. Merila za izbiro ponudnika

Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:

– cena storitve na efektivno uro – do 60 točk,

– ponudba drugih storitev socialnega servisa: Pri­našanje kosila na dom v soboto, nedeljo in ob praznikih – do 5 točk,

– reference ponudnika – do 5 točk.

X. Rok za prijavo na javni razpis

Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis od­dati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Borovnica, Pa­plerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, s pripisom »Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje soci­alnovarstvene storitve Pomoč na domu – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.

Ponudnik mora ponudbo posredovati na sedež ob­čine do dne 17. 10. 2013, do 12. ure. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpi­snega roka.

XI. Čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 17. 10. 2013, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica. Odpiranje ponudb bo javno, na odpiranju bodo lahko prisotni ponudniki, pred­stavnik prijavitelja – ponudnika se bo moral izkazati s pisnim pooblastilom.

XII. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in or­gan, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe

Koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobe­nega prijavitelja.

Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne stro­kovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesio­nar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Borovnica.

XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informa­cije

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu kon­cedenta ter na spletni strani občine, www.borovnica.si.

Pristojna za dajanje dodatnih informacij: Slavka Gerdina, dipl. oec., tajnik, tel. 01/75-07-463.

Občina Borovnica