New Page 3

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2), Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/02 in 57/06), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95 in 9/98), Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško (Uradni list RS, št. 32/07), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2 in spremembe 126/07, ZUP-E), Občina Krško objavlja

javni razpis

za podelitev koncesije za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih

služb v Občini Krško

1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, telefaks 07/492-22-21, matična številka: 5874572, ID za DDV: SI18845673, transakcijski račun: 01254-0100008120.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta:

Odlok o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško (Uradni list RS, št. 32/07).

3. Predmet javnega razpisa in območje Koncesije Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje naslednjih javnih gospodarskih služb v Občini Krško:

1. oskrba s pitno vodo;

2. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda;

3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov;

4. vzdrževanje občinskih javnih cest;

5. urejanje in čiščenje javnih površin;

6. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve;

7. javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih. Skladno s 13. točko 4. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95 in 9/98) in 57. člena Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško (Uradni list RS, št. 32/07) se podeli koncesionarju tudi koncesija dejavnosti urejanja in vzdrževanje javnih tržnic. Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja vseh razpisanih gospodarskih javnih služb na območju Občine Krško. Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Prijavitelji lahko oddajo prijavo samo za vse razpisane gospodarske javne službe. Naročnik/koncedent prijav za posamezne razpisne gospodarske javne službe ne bo upošteval.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 8 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom.

5. Postopek izbire koncesionarja Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje vseh razpisanih gospodarskih javnih služb prijavo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno odločbo izdano v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in spremembe). Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško, vključno z razpisno dokumentacijo, je objavljen na spletnih straneh Občine Krško.

6. Pogoji ter način izpolnjevanja pogojev V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) in z Odlokom o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško (Uradni list RS, št. 32/07). Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj priložiti prijavi dokumente zahtevane v razpisni dokumentaciji. Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili razpisne dokumentacije. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v nadaljevanju tega navodila.

7. Merila za izbor koncesionarja Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpisanih gospodarskih javnih služb izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.

Merila za izbor koncesionarja so:

1. Tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe.

2. Kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe.

3. Dotedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisanih gospodarskih javnih služb.

4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarskih javnih služb v okviru iste osebe.

5. Začetek izvajanja gospodarskih javnih služb skladno z odloki iz 4. člena Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Krško.

8. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

9. Način zavarovanja resnosti prijave: prijavitelj mora prijavi predložiti finančno zavarovanje za resnost prijave v višini 10.000 EUR, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. 10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije Razpisno dokumentacijo, ki je brezplačna, lahko prijavitelji zahtevajo osebno, po telefaksu ali po pošti. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki zahtevajo do vključno 20. 10. 2008, do 15. ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 13. uro, osebno na naslovu: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, pri Mileni Turk oziroma po elektronski pošti na naslovu: andrej.sluga@krsko.si

11. Kraj in rok za predložitev prijav Prijavitelji morajo oddati svoje prijave na obrazcih prejete razpisne dokumentacije, v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

Naročnik/koncedent bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele v glavno pisarno na naslovu koncedenta najpozneje do 27. 10. 2008, do 10. ure.

12. Naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo 27. 10. 2008, ob 12. uri, v sejni sobi »D« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

13. Odgovorne osebe za dajanje informacij Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/ koncedentu odgovorna oseba Rafael Jurečič.

Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči.

Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-275, telefaks 07/49-81-276, elektronska pošta: rafael.jurecic@krsko.si  andrej.sluga@krsko.si, z oznako »Občina Krško – koncesija za opravljanje gospodarskih javnih služb«.

Občina Krško