New Page 2

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (uradne objave Primorske novice št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 5. dopisni seji dne 5. 9. 2014 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči

1.

V Občinski volilni komisiji imenovani s sklepom številka 9000-0009/2013-6 z dne 21. 11. 2013 se razreši dolžnosti

 

člana: Miho Čarga, Gregorčičeva ulica 9, Deskle

in imenuje za člana: Vesno Žbogar, Anhovo 63, 5210 Deskle.

2.

Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 9000-0008/2014-3

Kanal ob Soči, dne 5. septembra 2014

 

Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.