New Page 2
 

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,  26/14 in 32/15) in  17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS št. 63/10  in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12)  je občinski svet Občine Mislinja  na svoji  7.  redni seji dne 16.7.2015  sprejel

 

 

 

PRAVILNIK

 

O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJU KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MISLINJA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015 - 2020

 

 

 

I.       Splošne določbe

 

 

 

1. člen

 

(vsebina pravilnika)

 

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe občini Mislinja  za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

 

Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:

 

·       državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),

 

·       pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter

 

·       druge ukrepe.

 

 

 

2. člen

 

(način in višina zagotavljanja sredstev)

 

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mislinja  (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.

 

 

 

3. člen

 

(oblika pomoči)

 

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.

 

 

 

4. člen

 

(opredelitev pojmov)

 

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

 

(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

 

(2) "MSP" ali "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

 

(3) "kmetijski sektor" pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;

 

(4) "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;

 

(5) "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;

 

(6) "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

 

(7) "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

 

(8) "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;

 

(9) "nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;

 

(10) "podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

 

(11) "slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami," pomenijo neugodne vremenske pogoje, kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje, izračunane na podlagi:

 

a)    predhodnega triletnega obdobja ali

 

b)    triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;

 

(12) "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;

 

(13) "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;

 

(14) "začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;

 

(15) "velika podjetja" pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

 

(16)"intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;

 

(17) "standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;

 

(18) "neproizvodna naložba" pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega gospodarstva;

 

(19) "naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;

 

(20) "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;

 

(21) "mladi kmet" pomeni osebo, ki na dan predložitve vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;

 

(22) "investicijska dela" pomenijo dela, ki jih opravijo kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;

 

(23) "biogorivo na osnovi hrane" pomeni biogorivo, proizvedeno iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, kot je opredeljeno v predlogu Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (1);

 

(24) "skupina in organizacija proizvajalcev" pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

 

(25) "stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v shemi kakovosti" pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi vključitve v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme kakovosti;

 

(26) "član kmetijskega gospodinjstva" pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;

 

(27) "predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;

 

(28) "živila" pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;

 

(29) "nekmetijske dejavnosti" pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode;

 

(30) "enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

 

a)    podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

 

b)    podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

 

c)    podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

 

d)    podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.

 

 

 

5. člen

 

(vrste pomoči in ukrepi)

 

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oz. ukrepov:

 

 

 

Vrste pomoči

Ukrepi:

Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi  Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (v skladu s 14. členom Uredbe Komisije 702/2014 EU)

UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (v skladu s 17. členom Uredbe Komisije 702/2014 EU)

UKREP 3: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (v skladu  s 24. členom Uredbe Komisije 702/2014 EU)

UKREP 4:  Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (v skladu z 21. členom Uredbe Komisije 702/2014 EU)

 

De minimis pomoči

(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

UKREP 5:  Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

UKREP 6:  Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

UKREP 7:  Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

UKREP 8:  Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju;

 

Ostali ukrepi občine

UKREP 9:  Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

 

 

6. člen

 

(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)

 

(1) Upravičenci do pomoči so:

 

1)    pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v  primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 17, 21, 24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež ter večino obdelovalnih površin v občini (v nadaljevanju: vlagatelji);

 

2)    pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in  majhna podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis  po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in ima sedež  na območju občine;

 

3)    pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa;

 

4)    registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;

 

5)    kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha obdelovalnih kmetijskih površin.

 

(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 3 in ukrepa 4 iz 5. člena tega pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve točke prvega odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitev.

 

 

 

7. člen

 

(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

 

(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:

 

·       naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

 

·       podjetja v težavah.

 

(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:

 

 

 

 

 

 

 

·       pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

 

·       pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

 

(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost  razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

 

 

 

8. člen

 

(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

 

(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma javnega naročila, objavljenega v občinskem glasilu oziroma na internetni strani in oglasni deski občine,  skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja ter tem pravilnikom.

 

(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.

 

(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu oziroma javnem naročilu.

 

9. člen

 

(spodbujevalni učinek)

 

(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli,  če ima spodbujevalni učinek, razen v primeru podpor za publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

 

(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 

·       ime in velikost podjetja;

 

·       opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;

 

·       lokacijo projekta ali dejavnosti;

 

·       seznam upravičenih stroškov;

 

·       vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter

 

·       izjave vlagatelja:

 

a)         da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter

 

b)         glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.

 

 

 

10. člen

 

(dodelitev sredstev)

 

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba.

 

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa (odločbe). Odločitev župana je dokončna.

 

(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

 

(4) Datum dodelitve pomoči je datum  izdaje odločbe / sklepa.

 

 

 

11. člen

 

(izplačila sredstev)

 

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

 

·       dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),

 

·       druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).

 

 

 

12. člen

 

(kumulacija)

 

(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

 

(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13 do vključno 16 tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 17, 21 in 24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

 

(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

 

(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

 

(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št 702/2014.

 

 

 

II.      Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014

 

 

 

13. člen

 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

 

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:

 

·       Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

 

·       Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;

 

·       Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

 

(2) Pomoč se ne dodeli za:

 

·       nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;

 

·       zasaditev letnih rastlin;

 

·       dela v zvezi z odvodnjavanjem;

 

·       nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;

 

·       naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;

 

·       za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;

 

·       investicije, ki se izvajajo izven območja občine;

 

·       investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

 

·       stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;

 

·       obratna sredstva.

 

(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:

 

·       Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,

 

·       Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

 

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

 

Upravičeni stroški:

·       stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji na kmetijskih gospodarstvih;

 

·       stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);

 

·       stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;

 

·       stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;

 

·       stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;

 

·       stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);

 

·       stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,

 

·       stroški novogradnje ali rekonstrukcije sadovnjakov,

 

·       stroški nakupa trajnih rastlin

 

Upravičenci do pomoči so:

 

·       kmetijska gospodarstva.

 

Pogoji za pridobitev:

 

·       predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; 

 

·       projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

 

·       za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

 

·       ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;

 

·       predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

 

·       mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

 

·       drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

 

Intenzivnost pomoči:

 

·       do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

 

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

 

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov

 

Upravičeni stroški:

 

·       stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);

 

·       stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;

 

·       stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;

 

·       stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

 

Upravičenci do pomoči:

 

·       kmetijska gospodarstva.

 

Pogoji za pridobitev:

 

·       ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

 

·       predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

 

·       kopija katastrskega načrta in program del,  ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

 

·       dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;

 

·       predložitev oddane zbirne vloge ( subvencijska vloga) v tekočem oziroma v preteklem letu , če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel

 

·       drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

 

Intenzivnost pomoči:

 

·       do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.

 

 

 

14. člen

 

UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

 

Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

 

Upravičeni stroški:

 

·       gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov,

 

·       nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;

 

·       splošni stroški (stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe);

 

·       nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

 

Pomoč se ne dodeli za:

 

·       obratna sredstva;

 

·       za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;

 

·       stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;

 

·       naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;

 

·       naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.

 

Pogoji za pridobitev:

 

·       dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči;

 

·       predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; 

 

·       projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

 

·       naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;

 

·       za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

 

·       poslovni načrt s ponudba oziroma predračunom za načrtovano naložbo;

 

·       mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;

 

·       dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;

 

·       drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

 

Upravičenci:

 

·       kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov.

 

Intenzivnost pomoči:

 

·       do 50 % upravičenih stroškov.

 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.

 

 

 

15.člen

 

UKREP 3: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

 

Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih.

 

Upravičeni stroški

 

·       stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter udeležbe na njih vključujejo:

 

(i)  stroške udeležbe;

 

(ii) potne stroške in stroške prevoza živali;

 

(iii)stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan;

 

(iv)najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške njihove postavitve in razstavljanja;

 

(v) simbolične nagrade do vrednosti 50 EUR na nagrado in zmagovalca tekmovanja.

 

·       Stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih vključujejo:

 

(i)  stroške tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in spotov v elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o upravičencih iz določene regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji;

 

Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne znamke ali poreklo, z izjemo

 

·       shem kakovosti iz člena 20(2)(a) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če takšna navedba natanko ustreza označbi, zaščiteni v Uniji;

 

·       sheme kakovosti iz člena 20(2)(b) in (c) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če je takšna navedba sekundarna v sporočilu.

 

Upravičenci do pomoči:

 

·       kmetijska gospodarstva.

 

Prejemniki pomoči:

 

·       pomoč se izplača izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani.

 

Pogoji za pridobitev:

 

·       dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;

 

·       program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom stroškov;

 

·       drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.

 

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju občine.

 

Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za kmetijske proizvode, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec spodbujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

 

Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

 

Intenzivnost pomoči:

 

·       do 100% upravičenih stroškov.

 

 

 

16. člen

 

UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21, Člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

 

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem sektorju.

 

Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.

 

Upravičeni stroški:

 

·       stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;

 

·       stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;

 

·       v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami pomoč krije:

 

(i)  gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;

 

(ii) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;

 

(iii)splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (i) in (ii), kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljske in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru točk (i) in (ii);

 

(iv)pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

 

Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta.

 

Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.

 

Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z naložbami je 100.000 EUR v obdobju  treh obračunskih let.

 

Upravičenci do pomoči:

 

·       člani in delavci kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem sektorju.

 

·       Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:

 

·       pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost,  ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

 

Prejemnik pomoči:

 

·       pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške iz druge alineje tretjega odstavka tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.

 

Pogoji za pridobitev:

 

·       dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;

 

·       program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;

 

·       drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.

 

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine.

 

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v dokumentaciji javnega naročila.

 

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

 

Intenzivnost pomoči:

 

·       do 100% upravičenih stroškov.

 

 

 

III.    Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013

 

 

 

17. člen

 

(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

 

(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:

 

·      ribištva in akvakulture;

 

·      primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;

 

·      predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:

 

a)   če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

 

b)   če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

 

(2)Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

 

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

 

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

 

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

 

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis  (Uradni list EU L  352, 24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

 

(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

 

 

 

18. člen

 

(kumulacija de minimis pomoči)

 

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

 

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

 

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR).

 

 

 

19. člen

 

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

 

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

 

Upravičeni stroški:

 

·       stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

 

·       stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

 

·       stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti.

 

Upravičenci do pomoči:

 

·       kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine,

 

·       dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 

·       dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;

 

·       dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;

 

·       dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;

 

·       predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; 

 

·       projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

 

·       poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;

 

·       predložitev oddane zbirne vloge ( subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

 

·       drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

 

Intenzivnost pomoči:

 

·       do 50 % upravičenih stroškov

 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena tega pravilnika.

 

 

 

20.člen

 

Ukrep 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

 

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

 

Upravičeni stroški:

 

·       stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

 

·       stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

 

·       stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

 

·       stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

 

Upravičenci do pomoči:

 

·       pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine,

 

·       dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 

·       račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

 

·       program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;

 

·       predložitev oddane zbirne vloge ( subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

 

·       drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

 

Intenzivnost pomoči:

 

·       do 100 % upravičenih stroškov.

 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena tega pravilnika.

 

 

 

21. člen

 

UKREP 7: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega  tovornega prometa iz odročnih krajev

 

Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.

 

Cilji ukrepa:

 

·       ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.

 

Predmet podpore:

 

·       financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.

 

Upravičenci:

 

·       subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.

 

Splošni pogoji upravičenosti:

 

·       upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj;

 

·       letno število prevozov;

 

·       zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.

 

Upravičeni stroški

 

·       operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.

 

Finančne določbe:

 

·       bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.

 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.

 

Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom.

 

22. člen

 

UKREP 8: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju

 

Namen: Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je potrebno kontinuirano nadgrajevati, zato z ukrepom podpiramo usposabljanje, organiziranje izobraževanja in prenos dobrih praks, novih znanj ter promocijo gozdarstva, kar bo prineslo k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

 

Predmet podpore:

 

·       Izobraževanje in usposabljanje kmetov s področja gozdarstva,

 

·       organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, licitacij razstav in sejmov ter sodelovanje na njih,

 

·       stroški priprave in tiska publikacij in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani

 

·       strokovne ekskurzije

 

·       širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost, potni stroški, stroški prevozov, najemnine)

 

Višina sofinanciranja: Sofinancira se do 100% vrednosti stroškov izvedbe posameznega programa, oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno). 

 

Upravičenci: Izvajalci so subjekti, ki  so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani  na podlagi javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo na območju občine in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

 

Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.

 

Podpore se ne dodelijo:

 

·       za sofinanciranje pokritja stroškov, ki jih je izvajalec pri izvedbi aktivnosti plačal Občini Mislinja.

 

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev in druge omejitve:

 

·       določeno z javnim razpisom

 

 

 

23. člen

 

(obveznosti prejemnika pomoči in občine)

 

(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

 

(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:

 

·       pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;

 

·       pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

 

·       seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;

 

·       izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 21. člena tega pravilnika.

 

(3) Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika:

 

·       da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013),

 

·       o odobrenem znesku de minimis pomoči.

 

 

 

IV.     Ostali ukrepi občine

 

 

 

24. člen

 

UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

(Zakon o javnih financah)

 

Namen/cilj ukrepa: zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati  k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

 

Upravičeni stroški:

 

·     finančno in vsebinsko ovrednoten program društva, pri izračunu višine dodeljenih sredstev se upošteva tudi delež članstva iz območja občine, v kolikor društvo deluje na območju več občin.

 

Pogoji za pridobitev pomoči:

 

·       upravičenci imajo sedež na območju občine oziroma izvajajo programe, ki se nanašajo ali izvajajo na območju občine, oziroma so njihovi člani iz območja občine

 

·       programi in aktivnosti omogočajo vključevanje članov iz območja občine

 

·       obvezno vsebinsko in finančno poročilo za prejeta sredstva

 

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:

 

·       določeno z javnim razpisom

 

Pomoč se ne dodeli za:

 

·       za programe, za katere so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih občine, oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že sofinancirani iz proračuna občine

 

·       društva, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.

 

Upravičenci do pomoči:

 

·       registrirana društva in združenja, ki delujejo na področju kmetijstva

 

Finančna določbe / intenzivnost pomoči:

 

·       do 100 % prijavljenega programa društva

 

 

 

V.       Nadzor in sankcije

 

 

 

25. člen

 

(Nadzor in sankcije)

 

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

 

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

 

·       da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;

 

·       da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;

 

·       da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

 

(2) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

 

 

 

VI.     Hramba dokumentacije

 

 

 

26. člen

 

(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

 

(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

 

 

 

VI.     Končne določbe

 

 

 

27. člen

 

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mislinja za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 89/07).

 

 

 

28. člen

 

Ta pravilnik začne veljati 30. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

Številka: 330-2/2015

 

Datum: 16. 7. 2015

 

 

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan