New Page 1

Na podlagi 6. in 14.  člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin 22/2011), Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin 1/2018, 11/2018) in Odloka o proračunu občine Zavrč za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.60/2017), župan občine Zavrč objavlja:

 

POPRAVEK RAZPISA

O SOFINANCIRANJU MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE ZAVRČ V LETU 2018

 

I.   Predmet razpisa

 

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN), individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) na območju občine Zavrč.

 

II. Upravičenci do sofinanciranja

 

Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Zavrč, ki so lastniki stanovanjskih objektov na območju občine Zavrč in so kupili ter vgradili MKČN od 1. 1. 2017, vendar najkasneje v 3 letih od nakupa in vgradnje. 

Sredstva se ne morejo pridobiti za stanovanjske objekte na območju aglome¬racij in na območjih kjer je že zgrajena ali se planira izgradnja javne kanalizacije. Praviloma mora biti MKČN izven predvidenih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije.

Izjemoma se lahko sredstva pridobijo tudi za objekte na območju aglomeracij, kjer se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije. V takšnih primerih mora biti na podlagi soglasja izvajalca gospodarske javne službe razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo priklopljen;

V primeru izgradnje skupne MKČN za več stano¬vanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

 

III.  Upravičeni stroški in višina sofinanciranja

 

Višina razpisanih sredstev za leto 2018 je 20.000,00 EUR in je zagotovljena v proračunu občine Zavrč za leto 2018 na proračunski postavki 150204  Sofinanciranje malih komunalnih  čistilnih naprav.

 

Upravičeni so stroški nakupa MKČN do 50 PE, v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpa¬dne vode. DDV ni upravičen strošek. Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN znaša do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.400,00 EUR na stanovanjski objekt za postavitev male ko¬munalne čistilne naprave pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno napravo ali pri novogradnji. Za objekte, ki ležijo znotraj aglomeracij, na območjih kjer pa se gradnja javne kanalizacije ne predvideva, višina pomoči znaša do 70 % upravičenih stroškov, oziroma največ do 2.000 EUR na stanovanjski objekt. Sofinancira se po¬stavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov.

 

IV. Pogoji upravičenosti za pridobitev sredstev

 

1. Pogoji pri izgradnji MKČN:

·        da enostanovanjska ali večstanovanjska stavba leži izven območja aglomeracij in da ima lastnik prijavljeno stalno prebivališče v občini;

·        da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, da je stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 ali da je stanovanjski objekt vpisan v kataster stavb ali v register nepremičnin. V kolikor pa je v zemljiški knjigi za stanovanjski objekt vpisana zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje Inšpektorata, pa lastnik stanovanjskega objekta ni upravičen do sofinanciranja;

·        MKČN mora biti praviloma izven predvidenih območij aglomeracij ali izven območij na katerih je že izvedena ali se predvideva izgradnja kanalizacije;

·        MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode;

·        MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo priklopljen;

·        lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;

·        upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na podlagi lastninske ali katere druge stvarnopravne pravice na katerem se načrtuje postavitev MKČN;

·        čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja (v času vložitve zahtevka);

·        upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki zemljišč in investitorji;

·        v primeru biološke čistilne naprave je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi;

·        ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca javne službe;

·        sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja občine;

·        upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat, v kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

2. Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:

·        čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z enim od gradbenih standardov: SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo, kar se dokazuje z ustreznim a testom oziroma certifikatom;

·        čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov;

·        za čistilno napravo mora biti izdelano poročilo o opravljenih prvih meritvah, iz katerega mora biti razvidno, da je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

 

V.  Vsebina vloge

 

Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Za izplačilo sredstev upravičenci vložijo vlogo na predpisanem obrazcu ter predložijo obvezne priloge:

·        fotokopijo računa ali predračuna za nakup MKČN;

·        dokazilo, da je objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje - gradbeno dovoljenje, ali izjavo oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1, uporabno dovoljenje ali da je stanovanjski objekt vpisan v kataster stavb ali v register nepremičnin. V kolikor pa je v zemljiški knjigi za stanovanjski objekt vpisana zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje Inšpektorata, pa lastnik stanovanjskega objekta ni upravičen do sofinanciranja ;

·        dokazilo o lastništvu stanovanjskega objekta oziroma zemljišča - izpisek iz ZK, ali da se razpolaga z zemljiščem na podlagi katere druge stvarnopravne pravice na katerem se načrtuje postavitev MKČN;

·        upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalna čistilne naprave, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki zemljišč in investitorjem (priložiti samo v primeru skupne MKČN);

·        certifikat oziroma listino o skladnosti MKČN z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode;

·        mnenje izvajalca gospodarske javne službe (Komunalno podjetje Ptuj d.d.), da je MKČN izven predvidenih območij aglomeracij, oziroma na območjih kjer javne kanalizacije ni in na katerih se ne predvideva izgradnja javnega omrežja, ali da bo MKČN postavljena na območju predvidenih aglomeracij, vendar objekt na javno kanalizacijsko omrežje ne bo priklopljen.

 

VI. Rok in način prijave

 

Izpolnjeno vlogo vlagatelji vložijo z vsemi dokazili osebno ali priporočeno v zaprti kuverti po pošti na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 2018«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

Razpis je odprt do porabe sredstev za leto 2018, oziroma najkasneje do 1. 9. 2018. V primeru predčasnega zaprtja razpisa bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani občine.

 

VII. Postopek obravnave vlog in odobritve

 

1. Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z raz¬pisnimi pogoji vodi tri članska komisija, imenovana s strani župana občine Zavrč (v nadaljevanju: komisija), ki bo  prispele vloge pregledala in strokovno ocenila. Popolne in pravočasno prejete vloge do 15. v posameznem mesecu bo komisija obravnavala v tem mesecu po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. O izidu se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.

Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na predpisanem obrazcu, je razumljiva in ima priložene vse potrebne priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku se ne upoštevajo. Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem redu na seznam, glede na prejem dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo popolnim vlogam, glede na vrstni red datuma in ure prejema do porabe razpoložljivih sredstev.

S sklepom se zavrže vloge:

·        katere so prispele po zaključku razpisa,

·        ki niso oddane na predpisanih obrazcih,

·        nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.

S sklepom se zavrne vloge:

·        ki so neutemeljene,

·        ki so vsebinsko neustrezne,

·        ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo

·        ko ni več razpoložljivih sredstev.

2. O dodelitvi sredstev se na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev izda sklep. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je mogoča pritožba pri Županu občine Zavrč, v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

3. Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 1. 11. 2018. Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi ter priloženo poročilo o opravljenih prvih meritvah. Po predložitvi vse dokumentacije, se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca 30. dan od podpisa pogodbe.

 

VIII.    Nadzor in sankcije

 

Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.

V primeru, da se ugotovi, da dodeljena sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe in so nastale nepravilnosti pri uporabi sredstev, je upravičenec oziroma prejemnik sredstev dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev.

 

IX. Razpisna dokumentacija in informacije:

Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani: http://www.zavrc.si,  zainteresirani pa jo lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, v času uradnih ur.

Dodatne informacije glede razpisa se lahko pridobi po elektronski pošti: danica@zavrc.si ali na telefonu:  02 761 18 04, v času uradnih ur, kontaktna oseba: Danica BRATUŠA in Janko LORBEK.

Glede mnenja, da je MKČN izven predvidenih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, za tehnična vprašanja in informacije glede obratovanja ter vgradnje MKČN in poročila o prvih meritvah oziroma pridobitve pozitivno opravljene prve meritve obratovanja, pa se obrnite na predstavnika izvajalca obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod v občini Zavrč to je Komunalno podjetje Ptuj d.d., telefon: 02 78 05 460 (mag. Jernej Šömen).

 

Številka: 430-1/20018-003-001

Datum: 26. 3. 2018

 

 

Občina Zavrč

 

Miran Vuk,  župan

 

OBR-A

VLOGA - SOFINANCIRANJE MKČN 2018

 

1. Osnovni podatki lastnika

Ime in Priimek:

 

Stalni naslov:

 

EMŠO:

 

Davčna številka:

 

Banka, št. bančnega rač.:

 

Telefon:

 

e-pošta:

 
                 

2. Podatki o obstoječem objektu

Naslov:

 

Vrsta objekta:

 

Katastrska občina:

 

Parcelna številka:

 

Ustrezno obkroži in dopolni:

a)    Objekt zgrajen leta:

 

Št. gradbenega dovoljenja:

 

b)    Objekt zgrajen pred letom 1967

                 

Čiščenje se bo izvajalo (ustrezno obkroži):

a)    En objekt - ena MKČN

b)    Več objektov - ena MKČN (vpišite ime in priimek, naslov, k.o. in parc. št. soinvestitorjev)

 

 

 

 

 

                 

3. Podatki o MKČN

Proizvajalec:

 

Tip:

 

Način čiščenja:

 

Katastrska občina:

 

Parcelna številka:

 

                             

 

Vrednost brez DDV v EUR

Vrednost z DDV v EUR

 

 

 

Podpis: ………………………….                                  Datum: ……………………

 

A.  OBVEZNE PRILOGE K VLOGI

 

PRILOGA 1: fotokopija računa ali predračuna za nakup MKČN;

 

PRILOGA 2: dokazilo, da je objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje - gradbeno dovoljenje, ali izjavo oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1, uporabno dovoljenje ali dokazilo da je stanovanjski objekt vpisan v kataster stavb ali v register nepremičnin. V kolikor pa je v zemljiški knjigi za stanovanjski objekt vpisana zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje Inšpektorata, pa lastnik stanovanjskega objekta ni upravičen do sofinanciranja;

 

PRILOGA 3: dokazilo o lastništvu stanovanjskega objekta oziroma zemljišča - izpisek iz ZK, ali da se razpolaga z zemljiščem na podlagi katere druge stvarnopravne pravice na katerem se načrtuje postavitev MKČN;

 

PRILOGA 4: upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalna čistilne naprave, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki zemljišč in investitorjem (priložiti samo v primeru skupne MKČN);

 

PRILOGA 5: certifikat oziroma listino o skladnosti MKČN z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode;

 

PRILOGA 6: mnenje izvajalca gospodarske javne službe (Komunalno podjetje Ptuj d.d.), da je MKČN izven predvidenih območij aglomeracij, oziroma na območjih kjer javne kanalizacije ni in na katerih se ne predvideva izgradnja javnega omrežja, ali da bo MKČN postavljena na območju predvidenih aglomeracij, vendar objekt na javno kanalizacijsko omrežje ne bo priklopljen.