New Page 2

Številka: 900-21/2017-3-(52/04)

Datum: 11.10.2017

 

MESTNI SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 31. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 31. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 18.10.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 30. seje Sveta Mestne občine Kranj (zapisnik 1, 2) z dne 20.9.2017 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)

3. Premoženjske zadeve

4. Volilna opravila za volitve v Državni svet RS 2017 (gradivo 1, 2)

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Br1-BRITOF JUG (usklajen predlog) — 2. obravnava (gradivo)

6. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj — osnutek (predlog za skrajšan postopek) (gradivo)

7. Predlogi za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Kranj za leto 2017 (gradivo)

8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

 

Priloga: sklepi komisij (gradivo)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan