New Page 2

 

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je župan Občine Trebnje sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta za območje T6-2 “Obrtna cona Trebnje” (2. in 3. faza)

 

 

I

 

 

Javno se razgrne osnutek spremembe zazidalnega načrta za območje T 6-2 Obrtna cona Trebnje (2. in 3. faza), ki ga je izdelal Savaprojekt, d.d., Krško, pod št. ZN 6/01 v februarju 2001.

 

 

II

 

 

Osnutek spremembe zazidalnega načrta, ki se razgrinja, se nanaša na nerealizirano območje 2. in 3. faze. Spremembo izvedbenega načrta pogojujejo današnji podjetniški trendi ter ostali objektivni razlogi, ki izhajajo iz lastniškega statusa zemljišč. Bistvene spremembe načrta se nanašajo na racionalnejšo izrabo območja, opustitev stanovanjskega programa, zasnovo pozidave ter ustreznejšo prilagoditev gradbenih enot sedanji lastniško parcelni strukturi.

 

 

III

 

 

Osnutek spremembe zazidalnega načrta za območje T 6-2 “Obrtna cona Trebnje bo javno razgrnjen v prostorih Občine Trebnje, Oddelka za okolje in prostor, Goliev trg 5, II. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure ter ob četrtkih in petkih od 7. do 14. ure), 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

 

 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v četrtek 29. 3. 2001 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti Trebnje.

 

 

IV

 

 

Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po začetku javne razgrnitve.

 

 

V

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 352-00-243/97

Trebnje, dne 22. februarja 2001.

Župan

Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.