New Page 2
 

Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popravek in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba US), 218. členom in 218.a do 218.d členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. UGSO št. 49/2017), je Občinski svet Občine Vitanje na svoji 20. seji dne 28.12.2017 sprejel

 

 

 

ODLOK

 

O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI VITANJE

 

 

 

I.              Splošne določbe

 

 

 

1. člen

 

S tem odlokom se ureja plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) v Občini Vitanje.

 

 

 

2. člen

 

(1) Nadomestilo se plačuje za zazidana in za nezazidana stavbna zemljišča.

 

(2) Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami ali gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb ali gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na katerem stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

 

(3) Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave ali da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. Zemljiška parcela, ki se jo šteje za nezazidano stavbno zemljišče, mora imeti najmanj površino, kot jo za gradnjo določa izvedbeni prostorski akt.

 

(4) Zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka tega člena se štejejo za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku in se zanje plačuje nadomestilo, če imajo urejen dostop do cestnega omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na vodovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje in kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.

 

(5) Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim načrtom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin:

 

·       če je z izvedbenim prostorskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo;

 

·       če je za izkoriščanje mineralnih surovin na njih že podeljena koncesija, z izkoriščanjem pa se še ni pričelo;

 

·       če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo, z izvedbenim prostorskim načrtom določena sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje, uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, pa še ni izvedena.

 

 

 

3. člen

 

(1) Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.

 

(2) Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile.

 

(3) Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.

 

(4) Poslovne površine so tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni oz. gospodarski dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, manipulativne površine, na katerih se opravlja gospodarska dejavnost in druge površine, namenjene opravljanju poslovne oz. gospodarske dejavnosti.

 

(5) Čiste tlorisne površine iz drugega in tretjega odstavka tega člena se opredeli na podlagi prijave zavezanca oziroma se jih določi tako, da se upoštevajo uradni podatki o neto tlorisni površini iz registra nepremičnin, zmanjšani za odprte površine, kot so terase, balkoni ipd.

 

 

 

4. člen

 

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiških parcel, na katerih je po izvedbenem prostorskem aktu dopustna gradnja objektov iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka oz. izkoriščanje mineralnih surovin v skladu s petim odstavkom 2. člena tega odloka.

 

 

 

II.             Območje, na katerem se plačuje nadomestilo

 

 

 

5. člen

 

(1) Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se plačuje na celotnem območju občine Vitanje.

 

(2) Na podlagi kriterijev, ki upoštevajo lokacijske in druge prednosti posameznih stavbnih zemljišč, je teritorij občine razdeljen na dve območji, in sicer na:

 

·       I. območje, v katerega spadajo stavbna zemljišča v naselju Vitanje;

 

·       II. območje, v katerega spadajo stavbna zemljišča na preostalem delu teritorija občine Vitanje.

 

(3) Meja naselja Vitanje je določena v uradnih evidencah, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

 

 

 

III.            Merila za določitev nadomestila za zazidana stavbna zemljišča

 

 

 

III.1. Zazidana stavbna zemljišča - stavbe

 

 

 

6. člen

 

Za določitev nadomestila za zazidana stavbna zemljišča, na katerih so zgrajene stavbe, se upoštevajo naslednja merila:

 

1.    lega stavbnega zemljišča,

 

2.    opremljenost stavbnega zemljišča z objekti gospodarske infrastrukture,

 

3.    namembnost stavbnega zemljišča.

 

 

 

7. člen

 

Lega stavbnega zemljišča se upošteva tako, da se stavbno zemljišče razvrsti v I. oziroma II. območje po 5. členu tega odloka.

 

 

 

8. člen

 

(1) Opremljenost stavbnega zemljišča se obravnava tako, da se upošteva dejanska opremljenost stavbnega zemljišča in možnost uporabe oziroma priključitve na objekte gospodarske infrastrukture.

 

(2) Opremljenost stavbnega zemljišča se ovrednoti z naslednjimi točkami:

 

 

 

1. cesta

10 točk

2. vodovod

5 točk

3. elektrika

5 točk

4. kanalizacija

20 točk

 

 

(3) Šteje se, da so vsa zazidana stavbna zemljišča, na katerih so zgrajene stavbe, opremljena s cesto oz. da imajo možnost priključitve na cesto.

 

(4) Šteje se, da ima zazidano stavbno zemljišče možnost uporabe oziroma priključitve na ostale objekte gospodarske infrastrukture, če je omrežje v najbližji točki od meje stavbnega zemljišča oddaljeno največ 100 m in če je zagotovljena možnost uporabe oziroma priključitve pod normalnimi pogoji.

 

 

 

9. člen

 

(1) Glede na namembnost se stavbna zemljišča delijo na:

 

·       stavbna zemljišča, na katerih so zgrajeni stanovanjski objekti, kot so opredeljeni s predpisi o graditvi objektov,

 

·       stavbna zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti za poslovne in gospodarske namene, registrirani za dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti,

 

·       stavbna zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti za ostale namene.

 

(2) Za določitev nadomestila se zazidana stavbna zemljišča iz druge alineje prejšnjega odstavka ovrednotijo z naslednjim številom točk:

 

Namembnost stavbnega zemljišča

I. območje

II. območje

Stavbna zemljišča z objekti za poslovne in gospodarske namene oz. dejavnosti, razvrščene v skupine od A do O in S po predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti

30 točk

50 točk

 

 

III.2. Druga zazidana stavbna zemljišča

 

 

 

10. člen

 

(1) Poslovne površine iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka se točkujejo ne glede na lego in opremljenost po naslednji tabeli:

 

 

 

Vrsta zazidanega stavbnega zemljišča - površine zemljišča

Število točk

bencinski servisi

270

površine, namenjene opravljanju kmetijske dejavnosti

15

nepokrita skladišča, delavnice na prostem, parkirišča, druge površine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti

17,5

 

 

 (2) Za površino bencinskega servisa se šteje površina celotnega zemljišča, na katerem je zgrajen bencinski servis oz. se uporablja za potrebe bencinskega servisa. V primeru, da je na bencinskem servisu zgrajena tudi stavba, se v izračunu upošteva zemljišče skupaj s površino zemljišča, na katerem stoji stavba, poslovna površina stavbe pa se posebej ne upošteva.

 

(3) Za površine, namenjene opravljanju kmetijske dejavnosti, se štejejo dejanske površine stavbnega zemljišča, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost, vendar največ 300 m2.

 

(4) Za ostale poslovne površine se upoštevajo dejanske površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.

 

 

 

IV.           Merila za nezazidana stavbna zemljišča

 

 

 

11. člen

 

(1) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka se odmeri, če ima zemljiška parcela urejen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanjo možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje ter javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.

 

(2) Število točk za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi glede na podrobno namensko rabo prostora, določeno v prostorskih aktih občine in glede na lego v območju iz 5. člena tega odloka po naslednji tabeli:

 

 

 

 

 

 

 

Namembnost

Območje

nezazidanega stavbnega zemljišča

I.

II.

Območja stanovanj in površine razpršene poselitve

10

5

Območja centralnih in območja proizvodnih dejavnosti

17,5

17,5

 

 

(3) Pri izračunu nadomestila za območja stanovanj in površine razpršene poselitve se upošteva površina zemljiške parcele po tem odloku, določena v prostorskih aktih občine, vendar največ 600 m2.

 

(4) Pri izračunu nadomestila za območja centralnih in območja proizvodnih dejavnosti se upošteva površina zemljiške parcele, ki se jo šteje za nezazidano stavbno zemljišče po tem odloku.

 

 

 

12. člen

 

(1) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče iz petega odstavka 2. člena tega odloka se točkuje s 17,5 točk/m2.

 

(2) Za površino nezazidanega stavbnega zemljišča po tem členu se šteje površina, ki je določena z izvedbenim prostorskim načrtom in ustreza pogojem iz petega odstavka 2. člena tega odloka.

 

(3) Če so na območju iz petega odstavka 2. člena tega odloka tudi poslovni objekti, se ti štejejo za zazidano stavbno zemljišče. Nadomestilo za njih se odmeri na način, ki je s tem odlokom določen za zazidana stavbna zemljišča.

 

 

 

V.            Izračun višine nadomestila

 

 

 

13. člen

 

(1) Mesečna višina nadomestila se določi tako, da se stavbno zemljišče točkuje po posameznih merilih tega odloka in se s seštevanjem izračuna skupno število točk. Skupno število točk se pomnoži z ustrezno površino zavezančevega objekta oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

 

 

 

14. člen

(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2018 znaša 0,00125 EUR/m2, za naslednja leta pa se jo revalorizira letno z indeksom cen življenjskih potrebščin.  Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2020 znaša 0,001125 EUR/m2, za naslednja leta pa se jo revalorizira letno z indeksom cen življenjskih potrebščin.

 

(2) Sklep, s katerim ugotovi valorizirano vrednost točke, sprejme Občinski svet Občine Vitanje najkasneje do konca leta za naslednje leto.

 

 

 

VI.           Odmera nadomestila

 

 

 

15. člen

 

(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe (lastnik, najemnik, zakupnik), od katere se plačuje nadomestilo.

 

(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča oz. uporabnik zemljišča, če lastnik sporoči Občinski upravi Občine Vitanje podatke o uporabniku.

 

 

 

16. člen

 

(1) Nadomestilo se zavezancu odmeri letno za tekoče leto z odločbo.

 

(2) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu krajevno pristojna enota Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: finančni urad).

 

(3) Pravne osebe poravnavajo svoje obveznosti iz naslova nadomestila na naslednji način:

 

·       do vključno 100 EUR: v enem obroku;

 

·       nad 100 EUR do vključno 200 EUR: v dveh enakih obrokih;

 

·       nad 200 EUR: v štirih enakih obrokih.

 

·       (4) Fizične osebe poravnavajo svoje obveznosti iz naslova nadomestila na naslednji način:

 

·       do vključno 25 EUR: v enem obroku;

 

·       nad 25 EUR do vključno 50 EUR: v dveh enakih obrokih;

 

·       nad 50 EUR: v štirih enakih obrokih.

 

 

 

17. člen

 

(1) Finančni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi podatkov o stavbnih zemljiščih in o zavezancih za nadomestilo, ki mu jih posreduje Občinska uprava Občine Vitanje.

 

(2) Podatke o zavezancih in stavbnih zemljiščih pridobiva občinska uprava iz uradnih evidenc, od upravnega organa, pristojnega za izdajo dovoljenj za posege v prostor, iz občinskih prostorskih aktov in drugih lastnih evidenc ter na podlagi prijave neposrednega uporabnika oziroma lastnika stavbnega zemljišča.

 

(3) S podatki, ki jih ne pridobi iz uradnih evidenc, občina seznani lastnike na način, kot določajo predpisi o graditvi objektov.

 

(4) Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi Občine Vitanje vse podatke, vezane na nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v najkasneje 30 dneh od nastanka obveznosti oz. spremembe.

 

(5) Če zavezanci ne sporočijo zahtevanih podatkov za odmero nadomestila v roku iz prejšnjega odstavka, občinska uprava sama pridobi podatke iz uradnih evidenc in prične postopek po uradni dolžnosti. V kolikor podatkov na navedeni način ne more pridobiti, se za izračun nadomestila upošteva površina 150 m2.

 

 

 

18. člen

 

(1) Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu.

 

(2) Za zadeve v zvezi z odmero nadomestila, plačevanjem, izterjavo idr., ki niso določene s tem odlokom, se uporabljajo določbe predpisov o davkih občanov.

 

 

 

VII.          Oprostitve plačila nadomestila

 

 

 

19. člen

 

(1) Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.

 

(2) Nadomestila se na lastno zahtevo oprosti zavezanec, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni ali neposredno plačal komunalni prispevek ali izvedel opremljanje po pogodbi o opremljanju po določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.

 

(3) Oprostitev plačevanja nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena traja 5 let. Oprostitev začne teči od dneva vselitve v stanovanje oz. v stanovanjsko hišo.

 

(4) Oprostitev plačevanja nadomestila se uvede na pisno zahtevo zavezanca, ki jo mora zavezanec skupaj z ustreznimi dokazili vložiti pri Občinski upravi Občine Vitanje.

 

(5) O oprostitvi plačila na podlagi listinskih dokazov odloči Občinska uprava Občine Vitanje z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Vitanje.

 

 

 

VIII.         Prehodne in končne določbe

 

 

 

20. člen

 

(1) Za izvedbeni prostorski akt po tem odloku se štejejo občinski prostorski načrt po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 86/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in izvedbeni prostorski načrt.

 

(2) Za izvedbeni prostorski načrt po tem odloku se šteje:

 

·       prostorski izvedbeni načrt iz druge alineje 21. člena oziroma od 27. do vključno 32. člena ZUN ter zazidalni načrt iz drugega odstavka 82. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/01 – ZPPreb in 23/02 – odločba US);

 

·       občinski lokacijski načrt iz 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1)

 

·       občinski podrobni prostorski načrt iz 55. člena ZPNačrt.

 

 

 

21. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje (Uradni list Republike Slovenije, št. 36/00 in 131/03).

 

 

 

22. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 01. januarja 2018.

 

 

 

Številka: 9000-012/2017-05

 

Datum: 28.12.2017

 

 

 

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan

 

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2019) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:


2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 01. januarja 2020.