New Page 1

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 8. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 29/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Križevci na seji dne 17. 11. 2004 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci

 

 

1. člen

 

 

V celoti se spremenita prvi in drugi odstavek 4. člena, ki se na novo glasita:

 

 

Ime zavoda je: Osnovna šola Križevci.

 

 

Sedež zavoda: Križevci pri Ljutomeru 16/b, Križevci pri Ljutomeru.

 

 

Dejavnost zavoda:

 

 

– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,

 

 

– M/80.101 dejavnost vrtca in predšolska vzgoja,

 

 

– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,

 

 

– M/80.422 drugo izobraževanje,

 

 

– H/55.51 priprava in dostava hrane (šolska kuhinja),

 

 

– O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,

 

 

– O/92.511 dejavnost knjižnice,

 

 

– O/92.61 obratovanje športnih objektov,

 

 

Ostalo besedilo 4. člena ostane nespremenjeno.

 

 

2. člen

 

 

Doda se novi 4.a člen, ki se glasi:

 

 

»4.a člen

 

 

Pečat šole

 

 

Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm.

 

 

Sredi pečata je grb Republike Slovenije pod grbom je napis Križevci pri Ljutomeru, na zunanjem obodu pa je izpisano Osnovna šola Križevci.

 

 

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.«

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Št. 64-6-04/04

 

 

Križevci, dne 17. novembra 2004.

 

 

Župan

Občine Križevci

Feliks Mavrič l. r.