Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97) in 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, 12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače - Fram na svoji 3. izredni seji, dne 17. decembra 2001, sprejel
 
 
O D L O K
 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se spreminja Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 14/96.
 
 
2. člen
 
Spremeni in dopolni se 19. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in sicer tako, da se spremeni in dopolni četrti odstavek tega člena, ki se spremenjen glasi:
 
 
Zavezanci - fizične osebe, katerih letna obremenitev ne presega 50.000,00 SIT, plačujejo obveznosti v dveh obrokih. Obroki zapadejo v plačilo v 1. Polletju in morajo biti plačani v 45. dneh od dneva zapadlosti.
 
 
Peti odstavek tega člena ostane nespremenjen.
 
 
3. člen
 
Odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, veljati pa prične s 1. 1. 2002.
 
 
Župan Občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/3 I - 333
 
 
Datum: 31. december 2001