New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 63. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 46/2016) je Občinski svet Občine Cerkvenjak na  15. redni seji, dne 14. 12. 2016 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017

 

1.            Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerkvenjak za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2.            Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto  

Proračun leta 2017 v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.843.913

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.661.150

                  70 DAVČNI PRIHODKI

1.381.936

                                700 Davki na dohodek in dobiček

1.276.485

                            703 Davki na premoženje

71.540

                               704 Domači davki na blago in storitve         

33.911

                               706 Drugi davki

0

                  71 NEDAVČNI PRIHODKI

279.214

                               710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

37.824

                               711 Takse in pristojbine

4.000

                               712 Globe in druge denarne kazni

2.850

                               713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

64.400

                               714 Drugi nedavčni prihodki

170.140

                  72 KAPITALSKI PRIHODKI

70.275

                               720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

                               721 Prihodki od prodaje zalog

0

                               722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

70.275

                  73 PREJETE DONACIJE

0

                               730 Prejete donacije iz domačih virov

0

                               731 Prejete donacije iz tujine

0

                  74 TRANSFERNI PRIHODKI

112.487

                               740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

112.487

                               741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

0

                  78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

 

                               787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.781.650

                  40 TEKOČI ODHODKI

565.875

                               400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

201.124

                               401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

31.666

                               402 Izdatki za blago in storitve

314.984

                               403 Plačila domačih obresti

8.100

                               409 Rezerve

10.000

                  41 TEKOČI TRANSFERI

668.909

                               410 Subvencije

18.000

                               411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

486.980

                               412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

61.850

                               413 Drugi tekoči domači transferi

102.079

                               414 Tekoči transferi v tujino

0

                  42 INVESTICIJSKI ODHODKI

489.967

                               420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

489.967

                  43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

56.899

                               431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

50.899

                               432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

6.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)           

62.263

                      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto

Proračun leta 2017 v EUR

IV. PREJETA VRAČILA

0

                               DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH

0

                               DELEŽEV (750+751+752)

 

                  75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

                               750 Prejeta vračila danih posojil

0

                               751 Prodaja kapitalskih deležev

0

                               752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

                                (440+441+442+443)

 

                  44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

                               440 Dana posojila

0

                               441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

                               442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

                               443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

0

                               KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/

Proračun leta 2017 v EUR

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

65.638

                  50 ZADOLŽEVANJE

65.638

                               500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

168.750

                  55 ODPLAČILA DOLGA

168.750

                               550 Odplačila domačega dolga

168.750

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH

-40.849

                               (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-103.112

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-62.263

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

 

9009 Splošni sklad za drugo

40.891

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cerkvenjak.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.            Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. čl. ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, turistična taksa, koncesijske dajatve.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu pri polletni realizaciji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost  med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni  načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

 

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 5.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4.            Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine

 

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 250,00 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2,00 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

 

5.            Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

10. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži pri državnem proračunu v višini 65.638 EUR.

 

11. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2017 zadolži do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

 

6.            Prehodne in končne določbe

 

12. člen

(začasno financiranje v letu 2018)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkvenjak v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

13. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-0025/2016

Datum: 14.12.2016

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan