New Page 1

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05 in 20/11) je občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 2. Redni seji, ki je bila dne 4.12.2014 sprejel

 

SKLEP

O USTANOVITVI KOMISIJE ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA V OBČINI KIDRIČEVO

 

1. člen

Ustanovi se komisija za priznanja in odlikovanja v Občini Kidričevo (v nadaljevanju: komisija), kot delovno telo pri občinskem svetu Občine Kidričevo.

 

2. člen

Naloge komisije so:

1.   priprava  razpisa za podelitev občinskih priznanj,

2.   predlaga priznanja o zaslužnih občanih, podjetjih in organizacij,

3.   daje mnenja in predloga za podelitev občinskih priznanj občinskemu svetu.

 

3. člen

Komisija ima predsednika in štiri člane, ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet Občine Kidričevo izmed svetnikov, lahko pa tudi izmed občanov, pri čemer mora biti vsaj polovica članov izmed članov občinskega sveta.

 

4. člen

Administrativno-tehnična in strokovna dela za odbor opravlja občinska uprava Občine Kidričevo.

Način dela odbora ureja Poslovnik občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

5. član

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Štev: 11-19/2014

Datum: 9.12.2014

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan