New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je občinski svet na 22. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel

S K L E P

o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu

1.

Občina Kanal ob Soči izdaja Centru za socialno delo Nova Gorica soglasje k predlagani uskladitvi cen socialno varstvene storitve pomoč na domu:

– cena storitve pomoči družini na domu v okviru javne službe – vodenje pomoči na domu za 0,17 strokovnega delavca znaša na mesec 936,45 EUR;

– cena storitve pomoči družini na domu – neposredna nega, ki je določena na mesec za 2 zaposleni delavki, znaša 2.284,58 EUR.

2.

Cena storitve pomoči na domu na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev znaša 20,33 EUR na uro.

Subvencionirana cena za uporabnike storitev je določena v višini 26,68% od cene storitve pomoč na domu in znaša 5,42 EUR na uro.

3.

Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2009.

 

Št. 01302-05/09-4

Kanal ob Soči, dne 12. marca 2009

 

Župan

Občine Kanal ob Soči

Andrej Maffi l.r.