New Page 1

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) je Občinski svet občine Hajdina na svoji 7. redni seji, dne 27. 9. 2023 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU NADOMESTNEGA PREDSEDNIKA

SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 

1. člen

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenuje nadomestni predsednik Tomaž Kokol.

 

2. člen

Mandatna doba imenovanega v Svetu  za preventivo in vzgojo v cestnem prometu traja do izteka mandata sedanjega Sveta  za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-6/2018-3

Datum: 27. 9. 2023

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan