New Page 2

 

Na podlagi 21.člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. L. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 87/01, 51/02 in 108/03) in Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št.11/99, 5/01, 10/02) je župan Občine Lovrenc na Pohorju sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Lovrenc na Pohorju

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega prispevka za novo­rojence družinam z območja Občine Lovrenc na Pohorju, rojene v tekočem letu. Določa postopek, upravičence in višino enkratnega prispevka.

 

 

2. člen

 

 

Enkratni prispevek ob rojstvu otroka ( v nadaljevanju: prispevek ) je enkratna pomoč novorojencu in njegovim staršem, s katerim se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

 

 

Sredstva za izplačilo prispevka se zagotovijo v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju.

 

 

3. člen

 

 

Pravico do prispevka imata novorojenec in njegova mama oz. tisti od staršev pri katerem živi.

 

 

Pogoj za upravičenost do prispevka je stalno bivališče starša v občini Lovrenc na Pohorju na dan rojstva otroka.

 

 

4. člen

 

 

Občinska uprava, na podlagi podatkov matične službe UE Ruše – KU Lovrenc na Pohorju, obvesti upravičence o njihovi pravici do prispevka po tem pravilniku. Obvestilo je vsebovano v čestitki ob materinskem dnevu, ki vsebuje darilni bon.

 

 

5. člen

 

 

Višino enkratnega prispevka določi župan, za vsako proračunsko leto posebej. Z uveljavitvijo tega pravilnika znaša za leto 2004 enkratni prispevek 5.000,00 SIT za otroka in 5.000,00 SIT za starša.

 

 

6. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije, uporablja pa se za vse novorojence rojene od 1. 1. 2004 dalje.

 

 

Številka: 015-03/2005-003

Datum: 1. marec 2005

Župan Občine Lovrenc na Pohorju

 Franc Ladinek,

dipl. ekon., s.r.