New Page 3

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08)), 23. člen Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04- UPB1, popr. 14/05 popr.)  in 16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011 – UPB1) je Občinski svet Občine Nazarje  na svoji 2. redni seji dne  20. 11. 2014 sprejel naslednji

 

SKLEP

O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA

 

1.

Občinski svet Občine Nazarje je odločil, da se zemljišča s parcelno številko:

·      1191/8, javno dobro, v izmeri 376 m2, vpisano v  vložku 724, k.o. Prihova,

·      1191/10, javno dobro,  v izmeri 30 m2, vpisano v vložku 724, k.o. Prihova,

·      1191/11, javno dobro,  v izmeri 12 m2, vpisano v vložku 724, k.o. Prihova,

izvzamejo iz javnega dobra.

 

2.

Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.

 

3.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 032-0007/2014

Nazarje, 20. 11. 2014

 

 

Občina Nazarje

 

Matej Pečovnik, župan