New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti  (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19  odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP in 123/21 – ZPrCP-F), 15. člena Statuta Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/21 – UPB1) je Občinski svet Občine Poljčane na 20. redni seji, dne 7. 12. 2021 2021 sprejel

 

ODLOK

O POKOPALIŠKEM REDU

NA OBMOČJU OBČINE POLJČANE

 

I. Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se določa  izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter urejanja pokopališč na območju občine Poljčane.

(2) Na območju občine Poljčane sta naslednji pokopališči: pokopališče Poljčane in pokopališče Studenice. Obe pokopališči sta namenjeni pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.

(3) S tem odlokom Občina Poljčane (v nadaljevanju: občina) določa:

·  način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;

·  način izvajanja pogrebne slovesnosti;

·  zagotavljanje storitev pokopališko pogrebnega moštva na posameznem pokopališču;

·  osnovni obseg pogreba;

·  način in čas pokopa;

·  način pokopa, če je plačnik občina;

·  možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;

·  obratovanje mrliških vežic;

·  obseg prve ureditve groba;

·  vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;

·  način oddaje grobov v najem;

·  postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;

·  zvrsti grobov;

·  okvirne tehnične normative za grobove;

·  mirovalno dobo za grobove;

·  enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;

·  razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;

·  druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.

 

2. člen

(pogrebna in pokopališka dejavnosti)

(1) Gospodarska služba pogrebne dejavnosti obsega:

·  zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in

·  storitve prevoza, priprave in upepelitve pokojnika ter priprave in izvedbe pogreba, ki se izvaja kot tržna dejavnost.

(2) Gospodarska služba pokopališke dejavnosti obsega upravljanje in urejanje pokopališč.

 

3. člen

(pomen izrazov)

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.

 

4. člen

(uporaba drugih predpisov)

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.

 

II.  Predmet in način izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti

 

5. člen

(obseg in način izvajanja 24-urne dežurne službe)

(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

(2) 24-urna dežurna služba se na območju občine Poljčane izvaja s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti - koncesionarju (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe. Koncesijo za izvajanje javne službe občina podeli na podlagi javnega razpisa po postopku določenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.

 

6. člen

(tržna pogrebna dejavnost)

(1) Pogrebne dejavnosti, ki se opravljajo na trgu obsegajo:

·  drugi prevoz, ki ni 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti,

·  pripravo pokojnika,

·  upepelitev pokojnika in

·  pripravo in izvedbo pogreba.

(2) Izvajalec pogrebne dejavnosti mora izpolnjevati pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, določene v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

 

7. člen

(upravljanje pokopališč)

(1)  Upravljanje pokopališč obsega:

·  zagotavljanje urejenosti pokopališča,

·  oddaja grobov v najem,

·  vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč,

·  storitev oddajanja vežice v najem in

·  sprejem prijave pokopa/prekopa ter uskladitev časa in načina pogreba/prekopa.

(2)  Upravljavec pokopališč na območju občine Poljčane je Občina Poljčane (v nadaljnjem besedilu: upravljavec pokopališča).

 

8. člen

(urejanje pokopališč)

(1)  Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne vrste grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem naslednja dela:

·  vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture (zlasti čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpadkov na odlagališče, košnja zelenic, vzdrževalna dela na objektih in napravah, vodenje katastra pokopališč)

·  storitve najema pokopaliških objektov in naprav;

·  storitve grobarjev, ki obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov in

·  storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.

(2)  Urejanje pokopališč na območju občine Poljčane zagotavlja Občina Poljčane, razen storitev grobarjev in storitev pogrebnega moštva, ki jih zagotavlja izvajalec pogrebne dejavnosti po s cenikom določeni ceni, potrjeni s strani Občinskega sveta občine Poljčane.

 

III.  Prevoz, priprava, čuvanje pokojnika

 

9. člen

(prevoz ali prenos pokojnika)

(1)  Prevoz ali prenos pokojnika je dovoljen po izdaji listine o ugotovljenem nastopu smrti v skladu s predpisi o mrliški pregledni službi.

(2)  Prevoz pokojnika je dovoljen samo s posebnimi pogrebnimi vozili, namenjenimi izključno za prevoz pokojnikov, v skladu s predpisom, ki ureja prevoz posmrtnih ostankov.

(3)  V težko dostopnih krajih in izrednih vremenskih razmerah se sme pokojnik prenesti tudi na drug krajevno običajen način.

 

10. člen

(priprava pokojnika)

(1)  Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

(2)  Priprava pokojnika se lahko opravlja le v ustreznih prostorih izvajalca pogrebne dejavnosti, zdravstvene ustanove ali doma za upokojence.

 

11. člen

(čuvanje pokojnika do pogreba)

(1)  Na dan pogreba ali največ dva dni prej je lahko pokojnik prepeljan v mrliško vežico.

(2)  Mrliško vežico za končne stranke odpre in zapre izvajalec pogrebne dejavnosti.

(3)  Verske skupnosti lahko položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.

 

IV.  Priprava in izvedba pogreba

 

12. člen

(pogreb in osnovni pogreb)

(1)  Prijava pogreba obsega:

·  prijavo pokopa,

·  pogrebno slovesnost,

·  pokop pokojnika.

(2)  Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, osnovno minimalno pogrebno slovesnost s pogrebnim moštvom in zastavonošo in pokop z žaro, vključno z osnovno pogrebno opremo (žara, žarni venec, križ).

(3)  Osnovni pogreb vključuje naslednje dejavnosti iz upravljanja pokopališč: izkop in zasutje ter prva ureditev žarnega groba.

(4)  Osnovni pogreb vključuje naslednje storitve na trgu:

·  pripravo pokojnika pred upepelitvijo,

·  upepelitev,

·  prevoz, ki ni 24 dežurna služba za pogrebne dejavnosti,

·  osnovno pogrebno opremo (žara, žarni venec, križ),

·  prvo ureditev groba.

(5)  Naročnik osnovnega pogreba je občina na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo. Osnovni obseg pogreba se lahko smiselno prilagodi v naslednjih situacijah:

·  izjemoma se lahko dovoli pokop s krsto, če za upepelitev pokojnika obstajajo verski zadržki in s soglasjem najemnika groba,

·  kolikor je izvedljivo, se lahko dovoli raztros pepela na za to določenem mestu na pokopališču.

(6)  Čas in način čuvanja pokojnika, pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita izvajalec in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogreba. Točen čas pogreba določi upravljavec v dogovoru z naročnikom.

 

13. člen

(prijava pokopa)

(1)  Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.

(2)  Če naročnika ni, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, pokop prijavi občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.

(3)  K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

 

14. člen

(pokop)

(1)  Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.

(2)  Pokop se opravi na podlagi zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti, ki ga izda pooblaščena oseba po predpisih o mrliško pregledni službi.

(3)  Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti. Ob večjih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah, ko se opravi skupni pokop, lahko pristojna območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta rok skrajša.

(4)  Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela pod posebnimi pogoji in na podlagi soglasja občinske uprave.

(5)  Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom.

 

15. člen

(anonimni pokop)

(1)  Obred anonimnega pokopa se lahko na željo pokojnika opravi na pokopališču Poljčane in se izvede tako, da se opravi raztros pepela umrlega na za to posebej določeni površini, ki je urejena v skladu z načrtom ureditve pokopališča in je brez talnih oznak in imen umrlih.

(2)  Na prostoru za raztrosa pepela ni obeležja. Kraj prostora za raztros pepela je evidentiran v evidenci o umrlih, ki so pokopani na pokopališču. Podatke o pokopu vodi upravljavec pokopališča v evidenci pokopov.

(3)  Na prostoru za raztros pepela je urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.

(4)  Za raztros pepela se smiselno uporabljajo določila tega odloka o pogrebnih slovesnostih.

 

16. člen

(način pokopa)

(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:

·  pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,

·  pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali žarno nišo,

·  raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali pod posebnimi pogoji in na podlagi soglasja zunaj njega.

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka tega člena, ni dovoljeno.

(3)  O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

 

17. člen

(čas pokopa)

(1)  Pokopi se praviloma izvajajo vsak dan, razen ob nedeljah in državnih ali verskih praznikih, med 8.00 zjutraj in 20.00 zvečer.

(2)  Čas pokopa uskladijo upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

 

18. člen

(mesto pokopa)

(1) Na pokopališčih je dovoljeno pokopavanje v nove grobove in v obstoječe grobove ter na posebno mesto za raztros pepela v skladu z določili tega odloka.

(2) Novi grobovi se odpirajo v vrstnem redu in po postopku v skladu z načrtom razdelitve grobov na pokopališču.

(3) Na pokopališču je dovoljen izkop in prenos umrlega na drugo pokopališče ali na istem pokopališču, v skladu s predpisi in tem odlokom.

 

19. člen

(pokop v nov ali obstoječ grob)

(1)  Za mesto novega groba se dogovorita pred pogrebom upravljavec pokopališča in naročnik pogreba.

(2)  Če bo pokop opravljen v že obstoječi grob, mora naročnik pogreba, če ni najemnik, pridobiti dovoljenje najemnika, da dovoljuje pokop umrlega v ta grob.

 

20. člen

(pokop zunaj pokopališča)

(1)  V občini je pokop zunaj pokopališča dovoljen le kot raztros pepela.

(2)  Raztros pepela zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom.

(3)  Raztros pepela zunaj pokopališča se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava na podlagi vloge naročnika pogrebne storitve.

(4)  Pokop zunaj pokopališča ni dovoljen na parcelah, ki so v javni rabi ne glede na lastništvo, na parcelah znotraj vodovarstvenih območij ali v bližini vodnih virov.

 

21. člen

(stroški pokopa)

(1)  Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma naročnik pogreba.

(2)  Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče, in sicer v višini osnovnega pokopa

(3)  Cene pogrebnih storitev se oblikujejo na trgu. Cene pogrebnih storitev in opreme morajo biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pogrebne dejavnosti za poslovanje ter objavljene na njegovih spletnih straneh ali na krajevno običajne način. Razvidne morajo biti tudi iz specifikacije vseh posameznih opravljenih pogrebnih storitev in opreme na računu izvajalca pogrebne storitve.

(4)  Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati, da strošek osnovnega pogreba ne presega višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke.

(5)  V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

 

22. člen

(stroški pokopa, kadar je plačnik občina)

Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop z žaro, ki je opredeljen v tem odloku kot osnovni pokop, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v skupno grobišče oz. raztrosijo na mestu za raztros pepela.

 

23. člen

(izvedba pokopa)

Pred pokopom je izvajalec pogrebne dejavnosti dolžan ustrezno zavarovati sosednje grobove in spomenike ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju jame ne poškoduje.

 

24. člen

(mrliški vežici)

(1)  Na pokopališčih v občini sta mrliški vežici, ki sta namenjeni čuvanju pokojnika.

(2)  Uporabo vežice določa lastnik oziroma upravljavec. V času, ko je vežica zaprta, se lahko vstopi samo na podlagi predhodnega dovoljenja lastnika oziroma upravljavca vežice.

(3)  Prevoz umrlega s kraja smrti v mrliško vežico je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.

(4)  Prevoz umrlega je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili.

 

25. člen

(vsebina pogrebne slovesnosti)

(1)  Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo, ima javni pietetni značaj in se mora opraviti z vsem spoštovanjem do umrlega.

(2)  Pogrebna slovesnost se opravi v prostorih mrliške vežice na pokopališču, kjer bo pokop in lahko pri njej sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.

(3)  Vsakemu umrlemu mora biti zagotovljen dostojen pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo najbližjega svojca oziroma osebe, ki bo poravnala stroške pokopa, v kolikor to ni v nasprotju z določbami tega odloka.

(4)  Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.

(5)  Pogrebna slovesnost ima lahko značilnosti obreda posamezne verske skupnosti. V takem primeru se pri pogrebni slovesnosti opravi tudi verski obred.

(6)  Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti ter predstavnik verske skupnosti, če gre za verski pogreb.

(7)  Izvajalec pogrebne dejavnosti mora uro pogreba javno objaviti na krajevno običajen način in ob položitvi umrlega v mrliško vežo izobesiti obvestilo pred mrliško vežico.

(8)  Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede smiselno skladno z določili tega pokopališkega reda o pogrebni slovesnosti.

 

26. člen

(potek pogrebne slovesnosti)

(1)  Pogrebna slovesnost se prične z dvigom in prenosom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra, konča pa s slovesom svojcev od pokojnika ob pokojnikovem grobu in zasutjem groba oziroma zaprtjem žarne niše.

(2)  Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v grobni prostor opravi pogrebno moštvo na krajevno običajen način. Pogrebno moštvo mora biti oblečeno v svečane obleke.

(3)  Pri izvedbi zgoraj navedenih opravil lahko, po predhodnem dogovoru z izvajalcem pogrebne dejavnosti, sodelujejo tudi druge osebe (člani društev in organizacij), vendar morajo biti le-te oblečene v svečane obleke.

(4)  Začetek pogrebne slovesnosti se naznani z zvonjenjem ali na drug, krajevno običajen način.

(5)  Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice do groba na pokopališču oz. na dogovorjen način pogrebne slovesnosti iz 6. točke 25. člena tega odloka.

 

27. člen

(razpored pogrebnega sprevoda)

(1)  V pogrebnem sprevodu je na čelu pogrebnega sprevoda zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom in vodja pogreba, v primeru verskega pogreba pa tudi nosilec verskega znamenja. Za njimi se praviloma razvrstijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi trakovi, nosilci odlikovanj in priznanj umrlega, godba, pevci, nosilci vencev, v primeru verskega pogrebnega obreda dostojanstvenik verske skupnosti, krsta s pokojnikom ali žara s pepelom pokojnika, svojci in drugi udeleženci pogreba.

(2)  Razpored v sprevodu se lahko na željo pokojnika, njegovega najbližjega sorodnika oziroma naročnika pogreba izvede tudi drugače, pri čemer mora biti na čelu pogrebnega sprevoda vedno zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom.

 

28. člen

(razpored ob grobu)

(1)  Ob grobu se udeleženci pogrebnih slovesnosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapori, v primeru verskega obreda pa tudi dostojanstvenik verske skupnosti in nosilec verskega znamenja.

(2)  Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v grob, temu lahko sledi nastop godbe, pevcev. Potem se opravi del verskega obreda, če gre za verski pogrebni obred. Temu sledijo poslovilni govori in se nato obred zaključi na krajevno običajen način.

 

29. člen

(pogrebna slovesnost članov društev ali združenj)

(1)  Če je bil umrli član društva ali združenja, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci, ZŠAM in podobno), se ti vključijo v pogrebne slovesnosti po predhodnem dogovoru z izvajalcem pogrebne svečanosti v skladu s splošno moralno-etičnimi načeli.

(2)  Če pri pogrebni slovesnosti v skladu s predpisi sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, občanov in premoženja, za kar je odgovoren vodja strelske enote.

 

30. člen

(prva ureditev groba)

(1)  Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.

(2)  Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan najpozneje eno (1) uro po končanem pogrebu grob zasuti oziroma zapreti in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov ter najpozneje v 15 dneh oziroma po sporočilu najemnika groba, odstraniti vence in cvetje z groba ter urediti gomilo.

(3)  Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik groba, ki lahko do končne ureditve groba postavi na grob začasno obeležje.

 

31. člen

(pokop ob istočasni smrti večjega števila oseb)

(1)  Ob istočasni smrti večjega števila oseb se lahko opravi ena pogrebna slovesnost.

(2)  V teh primerih se imenuje pogrebni odbor, ki ob soglasju svojcev umrlih in ob sodelovanju upravljavca pripravi pogrebno slovesnost po določilih odloka, ki veljajo za javno pogrebno slovesnost.

 

V.  Pokopališka dejavnost - urejanje pokopališč

 

32. člen

(urejanje pokopališč)

(1)  Urejanje pokopališča pomeni vzdrževanje pokopališč, pokopaliških objektov in druge pokopališke infrastrukture, storitev oddaje mrliških vežic v najem in storitev grobarjev ter pogrebnega moštva.

(2)  Urejanje pokopališč na območju občine Poljčane zagotavlja Občina Poljčane preko režijskega obrata.

(3)  Pokopališči Poljčane in Studenice sta za obiskovalce odprti vsak dan.

(4)  Storitve grobarjev in storitve pogrebnega moštva na pokopališčih na območju občine Poljčane zagotavlja izvajalec pogrebne dejavnosti po s cenikom določeni ceni, potrjeni s strani Občinskega sveta Občine Poljčane.

 

33. člen

(splošne določbe)

(1)  Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju, ki je določeno s prostorskim aktom občine na podlagi ureditvenega načrta.

(2)  Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni močvirnato in kjer meteorne oziroma podtalne vode ne vplivajo na aktivne studence, vodnjake, ribnike, vodne rekreacijske površine in podobno.

(3)  Vsako pokopališče mora imeti shrambo za orodje, vodovodni priključek in urejen prostor za odlaganje odpadkov.

(4)  Pokopališče je praviloma primerno ograjeno in odmaknjeno od ostalih objektov.

 

VI. Pokopališka dejavnost – upravljanje pokopališč

 

34. člen

(upravljanje pokopališč)

(1)  Upravljanje pokopališč obsega:

·  zagotavljanje urejenosti pokopališča,

·  oddaja grobov v najem,

·  vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč,

·  storitev oddajanja vežice v najem in

·  sprejem prijave pokopa/prekopa ter uskladitev časa in načina pogreba/prekopa.

(2)  Upravljavec pokopališč na območju občine Poljčane je Občina Poljčane.

 

35. člen

(pokopališki kataster in načrt pokopališča)

(1)  Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pogreba, oznako groba ter datum in kraj prekopa.

(2)  Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta skrbi upravljavec pokopališča.

 

36. člen

(zvrsti grobov)

(1)  Za vsako pokopališče v občini mora biti izdelan načrt razdelitve različnih zvrsti grobov. V načrtu so določene še površina, kraj in oblika različnih zvrsti grobov.

(2)  Na pokopališču Poljčane in pokopališču Studenice so lahko naslednje zvrsti grobov:

·  klasični grobovi: enojni grobovi, dvojni grobovi, grobnice,

·  žarni grobovi: talni žarni grobovi in žarne niše v žarnem zidu,

·  skupna grobišča,

·  prostor za raztros pepela,

·  prostor za anonimne pokope.

(3)  Enojni grobovi so talni in omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare.

(4)  Dvojni grobovi so talni in omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare.

(5)  Grobnice imajo v celoti obzidani podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.

(6)  V žarne grobove se pokopavajo le žare. Žarni grobovi so talni, žarne niše so zidne. V en žarni grob ali nišo je lahko shranjenih tudi več žar.

(7)  Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem oddelku pokopališča Poljčane, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so napisana na skupnem nagrobniku. Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.

(8)  Graditev novih grobnic na pokopališčih na območju občine Poljčane ni dovoljena.

 

37. člen

(mere grobnih prostorov)

(1)  Mere grobnih prostorov na pokopališču Poljčane in pokopališču Studenice so:

·  enojni grob: globina najmanj 1,80 m, širina od 0,70 m do 1,30 m in dolžina od 1,80 m do 2,20 m,

·  dvojni grob: globina najmanj 1,80 m, širina od 1,30 m do 2,00 m in dolžina od 1,80 m do 2,20 m,

·  žarni grob: globina 0,70 m, širina do 1,00 m in dolžina do 1,00 m.

(2)  Grobni prostori se lahko poglobijo tako, da je vanje mogoče opraviti več zaporednih pokopov, vendar le, če to dopuščajo geološki pogoji in največ:

·  enojni in dvojni grobovi do globine 3,20 m,

·  žarni grobovi do globine do 1,00 m.

(3)  Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem delu pokopališča Poljčane.

 

38. člen

(skupno grobišče)

(1)  Skupna grobišča so namenjena:

·  skupnim pokopom ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah,

·  pokopu oziroma prenosu posmrtnih ostankov iz opuščenih klasičnih in žarnih grobov,

·  pokopu posmrtnih ostankov na željo svojcev neimenovanega pokojnika,

·  pokopu posmrtnih ostankov socialno ogroženih, ki nimajo sredstev za drugačno obliko pokopa.

(2)  Za namen skupnega grobišča se uporablja za ta namen urejena grobnica.

 

39. člen

(nove širitve pokopališč)

(1)  Pri novih širitvah pokopališč v občini je potrebno upoštevati predpisane mere grobnih prostorov.

(2)  Upravljavec pokopališča lahko določi tudi grobove, ki so večjih dimenzij, kolikor je to v skladu z načrtom ureditve pokopališča.

(3)  Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m. Nagrobne ograje niso dovoljene. Druga znamenja ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora in ne smejo presegati višine nagrobne plošče.

(4)  Spreminjanje enojnih grobov v dvojne in obratno je možno samo s pisnim sporazumom med upravljavcem pokopališča in najemnikom groba, če je to izvedljivo na določeni lokaciji in v skladu z načrtom razdelitve grobov na posameznem pokopališču.

 

40. člen

(Okvirni tehnični normativi za grobne prostore in spomenike)

Mere grobnih prostorov na pokopališču Poljčane in pokopališču Studenice so:

a) enojni grob: globina najmanj 1,80 m, širina do 1,30 m in dolžina do 2,20 m.

b) dvojni grob: globina najmanj 1,80 m, širina do 2,00 m in dolžina do 2,20 m.

c) žarni grob: globina najmanj 0,7 m, širina do 1,00 m in dolžina do 0,8 m.

 

41. člen

(prekop in mirovalna doba)

(1)  Prekop groba oziroma ponoven pokop je dovoljen po preteku mirovalne dobe.

(2)  Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in na istem grobu. Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnost zemljišča na katerem je pokopališče.

(3)  Pred potekom mirovalne dobe se sme posmrtne ostanke prekopati le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo upravičen interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drugi grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju najemnika groba in z dovoljenjem pristojnega organa občinske uprave.

 

42. člen

(posegi v prostor na pokopališču)

(1)  Upravljavec pokopališča daje soglasje k postavitvam in odstranitvam ter spreminjanju nagrobnih plošč na grobnem prostoru.

(2)  Najemnik groba mora pred postavitvijo oziroma odstranitvijo nagrobne plošče na grobnem prostoru od upravljavca pokopališča pridobiti pisno soglasje upravljavca.

(3)  Postavitev oziroma odstranitev oziroma sprememba nagrobne plošče na grobnem prostoru mora biti skladna s tem odlokom, ureditvenim načrtom pokopališča ter soglasjem upravljavca.

(4)  Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.

(5)  Če najemnik postavi ali odstrani nagrobno ploščo na grobnem prostoru v nasprotju s soglasjem upravljavca, mora nepravilnosti odpraviti v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila upravljavca pokopališča. Kolikor tega ne stori v danem roku, bodo zoper najemnika nadaljevani postopki v skladu s tem odlokom in ostalo veljavno zakonodajo.

 

43. člen

(način oddaje grobov v najem)

(1)  Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.

(2)  Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.

(3)  Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.

(4)  Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.

 

44. člen

(vsebina najemne pogodbe)

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:

·  osebe najemnega razmerja;

·  čas najema;

·  vrsto, zaporedno številko in velikost groba;

·  osnovo za obračun višine letne najemnin (grobnine) in način plačevanja;

·  obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;

·  ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.

 

45. člen

(čas trajanja najemne pogodbe)

Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas.

 

46. člen

(grobnina)

(1)  Grobnina za najem grobnega prostora se plačuje letno.

(2)  Strošek grobnine predstavlja sorazmerni delež stroškov za posamezno vrsto groba za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.

(3)  Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini enoletne grobnine za enojni grob. Naročnik plača tudi strošek napisne plošče, napisa, njune izdelave in postavitve, vse v višini, potrjeni s strani Občinskega sveta Občine Poljčane.

(4)  Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let.

(5)  Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.

(6)  Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.

(7)  Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se dodeli en grobni prostor.

 

47. člen

(cena pokopaliških storitev)

(1)  Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki cene, ki jih s sklepom potrdi občinski svet.

(2)  Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter uporabo objektov in naprav, vezanih na to dejavnost in stroške, povezane z oddajanjem grobov v najem in vodenjem evidenc.

(3)  Grobnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter manjše investicijske posege. Višino grobnin ter ceno storitev določa upravljavec s potrditvijo občinskega sveta.

 

48. člen

(Razmerje grobnine glede na enojni grob)

Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob znaša za:

·  dvojni grob: 1,5-kratnik cene enojnega groba;

·  grobnico: 3-kratnik cene enojnega groba;

·  žarni grob: 0,8-kratnik cene enojnega groba.

 

49. člen

(pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba)

Pogrebno pristojbino, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, lahko oblikuje in predlaga upravljavec pokopališča. Pristojbino potrjuje Občinski svet Občine Poljčane. Potrjena pristojbina mora biti javno objavljena in dostopna.

 

50. člen

(ureditev grobnega mesta po prenehanju najema)

(1)  V primeru odpovedi, odstopa oziroma prekinitve najemne pogodbe, je najemnik dolžan odstraniti z groba nagrobni spomenik in druga obeležja z grobnega prostora, in sicer v roku 60 dni po odpovedi ali prekinitvi najemnega razmerja oziroma v roku 60 dni od prejema pisne zahteve s strani upravljavca pokopališča.

(2)  Če jih ne odstrani, to stori upravljavec pokopališča na njegove stroške, grob pa odda drugemu najemniku.

(3)  V času od odstranitve opreme z groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje groba drugemu najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.

(4)  Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja upravljavec.

 

51. člen

(smrt najemnika)

Najemnik, v primeru najemnikove smrti pa njegovi pravni nasledniki oziroma novi najemnik, so dolžni čim prej, najkasneje pa v roku 30 dni po nastali spremembi, upravljavcu sporočiti spremembe najemnikovih osebnih podatkov (osebno ime, naslov bivališča) oziroma novega najemnika.

 

52. člen

(prenehanje najema)

(1) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:

·  če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu,

·  če najemnik v roku 1 leta po sklenitvi pogodbe ni uredil grobnega prostora,

·  če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe,

·  če grob ni stalno vzdrževan več kot 1 leto,

·  če je najemnik grobni prostor preprodal,

·  ob opustitvi pokopališča,

·  kadar je to potrebno skladno z načrtom razdelitve pokopališča.

(2) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko pokoplje in odda drugemu najemniku.

 

VII.  Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču

 

53. člen

(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)

(1)  Območje pokopališč je določeno s prostorskim načrtom občine.

(2)  Obiskovalec pokopališča in vežice je dolžan opustiti vse, kar bi bilo zoper pieteto do umrlih, in se obnašati na pokopališču tako, da izkaže ustrezno spoštovanje do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja.

(3)  V območju pokopališča ni dovoljeno:

·  nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;

·  odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora;

·  druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča;

·  vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v območju pokopališča;

·  poškodovanje mrliške veže, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov in objektov na območju pokopališča;

·  trganje cvetja in zelenja po grobovih;

·  odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;

·  v času napovedane pogrebne slovesnosti opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino strugarskih in drugih del na pokopališču;

·  vožnja z vsemi prevoznimi sredstvi, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov, službenih vozil upravljavca, koncesionarja ter izvajalca obnove grobnega prostora oziroma pokopališča;

·  lepljenje plakatov in reklamnih obvestil;

·  postavljanje in odstranjevanje nagrobnih plošč brez soglasja upravljavca pokopališča.

(4)  Za izvajanje in vzdrževanje reda na pokopališčih upravljavec postavi obvestilne table in prometne znake.

 

54. člen

(pravice in dolžnosti upravljavca)

Upravljavec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:

·  skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča;

·  skrbi za košnjo zelenih površin, pri čemer ni dolžan čistiti kamnitih, horizontalnih plošč;

·  izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča;

·  vodi evidenco o grobovih;

·  določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;

·  vodi evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču;

·  oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih najemnih pogodb;

·  daje soglasje k postavitvam in odstranitvam nagrobnih plošč na grobnem prostoru;

·  opozarja najemnike grobov o morebitni zapuščenosti grobov in temu primerno ukrepa;

·  ima pravico odstraniti moteče grmovnice in drevesa na pokopališču, v kolikor jih imetnik groba ne odstrani na opozorilo upravljavca;

·  zaračunava grobnino;

·  organizira in nadzira razna dela na pokopališču;

·  skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici;

·  skrbi za osvetlitev pokopališča;

·  skrbi za ozvočenje na območju pokopališča;

·  dobavlja vodo za zalivanje in čiščenje grobov;

·  skrbi za urejenost prostora za odpadke;

·  prijavlja kršitelje pokopališkega reda.

 

55. člen

(pravice in dolžnosti najemnika)

(1) Najemniki grobov so dolžni:

·  vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi;

·  ločevati odpadke in jih odlagati v za to določene posode;

·  spoštovati pokopališki red oziroma določila tega odloka,

·  plačevati grobnino,

·  urejati grob v skladu s soglasji upravljavca pokopališča.

(2) Če najemnik ne vzdržuje nagrobnega spomenika in groba v celoti in je grobna oprema v takšnem stanju, da pomeni nevarnost za obiskovalce pokopališča ali sosednje grobove ali grob zaradi neurejenosti kvari izgled pokopališča, se šteje grob za opuščenega. Najemnika se o stanju groba opozori, da grob uredi v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni, v nasprotnem primeru upravljavec opravi nujna vzdrževalna dela na stroške najemnika. V kolikor najemnik teh stroškov ne poravna, se najemna pogodba prekine in se grob po izteku mirovalne dobe odda drugemu najemniku.

(3) Najemniki grobov po košnji zelenic s strani upravljavca pokopališča sami poskrbijo za čiščenje kamnitih, horizontalnih plošč.

 

IV.  Kazenske določbe

 

56. člen

(višina globe)

(1)  Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju z določili drugega in tretjega odstavka 54. člena ter prvega odstavka 56. člena tega odloka, razen neplačevanja grobnine.

(2)  Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju z določili 41. člena ter drugega in tretjega odstavka 43. člena tega odloka.

(3)  Z globo 500 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec pogrebne dejavnosti, ki krši določila 30. člena tega odloka.

(4)  Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca pogrebne dejavnosti, ki krši določila 30. člena tega odloka.

 

57. člen

(nadzor)

(1)  Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava občine.

(2)  Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3)  Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi upravljavec pokopališča, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

58. člen

(prehodne in končna določba)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2013).

 

59. člen

(1)  Najemne pogodbe, sklenjene na podlagi Odloka o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2013), ostanejo v veljavi, vendar se najpozneje v roku treh let od uveljavitve tega odloka, sklenejo nove najemne pogodbe, v skladu s tem odlokom.

(2)  Obstoječi grobovi in spomeniki, ki so bili postavljeni pred uveljavitvijo tega odloka, lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.

 

60. člen

(1)  Določbe tega odloka, ki urejajo raztros pepela in prostor za anonimni pokop, se pričnejo uporabljati po ureditvi posebnega prostora za raztros pepela in prostora za anonimni pokop na pokopališču Poljčane.

(2)  Upravljavec pokopališča Poljčane je dolžan na pokopališču Poljčane, najpozneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka, urediti poseben prostor za raztros pepela in prostor za anonimni pokop.

 

61. člen

(1)  Občinska uprava najpozneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka predloži nov cenik pokopaliških storitev in grobnin v potrditev občinskemu svetu.

(2)  Do sprejetja novih cenikov veljajo obstoječe cene upravljavca pokopališča.

 

62. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-0003/2019-31

Datum: 7. 12. 2021 

 

 

Občina Poljčane

 

Stanislav Kovačič, župan