New Page 1

 

POPRAVEK

 

 

V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 2/99) se drugi odstavek 10. člena pravilno glasi:

 

 

"Sejnina za posamezno sejo znaša 2,5% županove plače.

 

 

Datum: 20.10.1999

 

 

Župan Občina Markovci

 

 

Franc KEKEC, l.r.