Na podlagi 3., 25. in 241. člena Zakona o prekrških (Ur. list SRS, št. 25/83, 42/85, 5/90 in Ur. list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93, 61/96, 35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01), 16. lena Statuta Občine Rače - Fram (MUV, št. 12/99, 18/00) je občinski svet Občine Rače - Fram na 29. redni seji, dne 6. maja 2002, sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo določbe Odloka o javnem redu in miru, objavljenega MUV, 30/97.
 
2. člen
 
Spremenijo se 2., 3. in 4. odstavek 10. člena tako, da spremenjeni glasijo:
 
 
Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
 
 
Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena.
 
 
Z denarno kaznijo najmanj 15.000,00 SIT se na kraju samem kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena.
 
3. člen
 
Spremenijo se 2., 3. in 4. člen predmetnega odloka tako, da spremenjeni glasijo:
 
 
Z denarno kaznijo najmanj 15.000,00 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
 
 
Z denarno kaznijo 15.000,00 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz 6., 7., 9.,11.,15. in 16. točke prvega odstavka tega člena.
 
 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT na kraju samem se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 8.,10.,12.,13. in 14. točke prvega odstavka tega člena.
 
4. člen
 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije ter prične veljati 15 dni po objavi.
 
 
Občinski svet
 
 
Občine Rače-Fram
 
 
Župan
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/29-2002-356
 
 
Datum: 7. maj 2002