New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018) in 13. člena Odloka o  proračunu Občine Križevci za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 09/2022) je občinski svet občine Križevci na 25. redni  seji dne 15.11.2022 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO 2022

 

Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 09/2022) se spremeni:

 

1. člen

V 2. členu se spremeni, tako da se glasi:

Splošni del proračuna občine Križevci za leto 2022  se na ravni podskupin določa  v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.519.640

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.130.149

70

DAVČNI PRIHODKI

2.495.049

700

Davki na dohodek in dobiček

2.290.529

703

Davki na premoženje

169.670

704

Domači davki na blago in storitve

34.850

706

Drugi davki in prispevki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

635.100

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

545.700

711

Takse in pristojbine

3.500

712

Globe in druge denarne kazni

4.100

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.000

714

Drugi nedavčni prihodki

78.800

72

KAPITALSKI PRIHODKI

50.000

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

50.000

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

339.491

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

242.381

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

97.110

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4.064.634

40

TEKOČI ODHODKI

760.552

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

163.400

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

29.000

402

Izdatki za blago in storitve

521.582

403

Plačila domačih obresti

1.070

409

Rezerve

45.500

41

TEKOČI TRANSFERI

1.418.159

410

Subvencije

200.000

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

888.940

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

134.854

413

Drugi tekoči domači transferi

194.365

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.799.643

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.799.643

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

86.280

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

50.280

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

36.000

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-544.994

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

250.000

50

ZADOLŽEVANJE

250.000

500

Domače zadolževanje

250.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

58.212

55

ODPLAČILA DOLGA

58.212

550

Odplačila domačega dolga

58.212

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-353.206

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

191.788

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

544.994

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

353.206

 

2.člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2022 dalje.

 

Številka:4100-0001/2021-161

Datum:16.11.2022

 

 

Občina Križevci

 

mag. Branko Belec, župan