New Page 2

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 - Odl. US: U-I-278/07-17 in 04/10), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/07) in 16. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1/07, 5/08) je občinski svet občine Cirkulane na 17. redni seji, dne 21.3.2013 sprejel

SKLEP

O POTRDITVI LETNEGA PROGRAMA KULTURE ZA LETO 2013

1.  člen

Občinski svet občine Cirkulane potrjuje Letni program kulture v občini Cirkulane za leto 2013.

2.  člen

Sklep prične veljati takoj po sprejemu na občinskem svetu.

 

Številka: 007-9/2013-1

Datum: 21.3.2013

 

Občina Cirkulane

Janez Jurgec, župan