Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 61/99) in 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99), je občinski svet občine Rače-Fram na 9. seji, dne 2. decembra 1999, sprejel
 
 
O D L O K
 
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000
 
 
1. člen
 
Z Odlokom o proračunu občine Rače-Fram (MUV, št. 20/99) so bila zagotovljena sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja občina Rače-Fram.
 
 
2. člen
 
Do sprejetja Odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2000 se financirajo javne naloge, v obdobju od 1. 1. 2000 dalje, začasno na podlagi Odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 1999 po dvanajstinah finančnih sredstev.
 
 
3. člen
 
Sredstva proračuna se v tem času prioritetno uporabljajo za nemoteno izvajanje dejavnosti proračunskih porabnikov, za investicije pa le v okviru že zagotovljenih sredstev proračuna za leto 1999.
 
 
4. člen
 
Ta odlok prične veljati z dnem objave v Meobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.
 
 
Občinski svet Občine Rače-Fram
 
 
Župan
 
 
Branko Ledinek, s.r.
 
 
Številka: 062-02-9/99
 
 
Datum: 2. december 1999