New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) in 99. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01) je Občinski svet Občine Krško na 33. seji dne 27. 10. 2005 sprejel

 

 

O B V E Z N O    R A Z L A G O

 

 

1., 2. in 7. člena odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop (Uradni list SRS, št. 48/87)

 

 

Obvezna razlaga 1. člena odloka se glasi:

 

 

Zidanica je pritličen gospodarski objekt (nestanovanjska stavba), namenjen za pripravo in spravilo (hrambo) pridelka ter orodja. V objektu se lahko uredijo bivalni prostori, ki so namenjeni uporabi v času kmetijskih opravil v vinogradu. Lahko je delno ali v celoti podkletena, če terenske prilike to dovoljujejo, ter brez kolenčnega zidu (oziroma s kolenčnim zidom maks. do 40 cm, skritim v napušču).

 

Lopa je pritličen, nepodkleten, praviloma lesen gospodarski objekt (nestanovanjska stavba) za potrebe sadjarstva, smiselno enake tlorisne velikosti kot zidanica (pri sadovnjakih velikosti od 25 do 35 arov največ 45 m2, od 35 do 50 arov največ 55 m2 in od 50 do 80 arov največ 65 m2; pri sadovnjakih velikosti nad 80 arov je lahko tloris tudi večji, za kar pa mora investitor predložiti program z idejno tehnološko rešitvijo.

 

 

 Lopa je pritličen, nepodkleten, praviloma lesen gospodarski objekt (nestanovanjska stavba) za potrebe sadjarstva, smiselno enake tlorisne velikosti kot zidanica (pri sadovnjakih velikosti od 25 do 35 arov največ 45 m2, od 35 do 50 arov največ 55 m2 in od 50 do 80 arov največ 65m2; pri sadovnjakih velikosti nad 80 arov je lahko tloris tudi večji, za kar pa mora investitor predložiti program z idejno tehnološko rešitvijo). Za dokazilo o velikosti sadovnjaka se uporablja register kmetijskih gospodarstev, v katerem so opredeljene tudi površine o sadovnjakih.

 

     

 

Obvezna razlaga 2. člena odloka se glasi:

 

 

Investitor mora biti lastnik najmanj 15 arov bruto površine vinograda in zemljišča za gradnjo objekta. Zemljišče, potrebno za gradnjo objekta, ne sme zmanjšati površine vinograda, določene v odloku. Zemljišče (zemljišča) se mora nahajati na vinorodnem območju (osnova agrokarta), na območju Občine Krško. Lokacija zemljišča za gradnjo zidanice mora biti: na predmetnem zemljišču, kjer je vinograd ali na zemljišču poleg vinograda (sosednje zemljišče, neposredno ob vinogradu) ali na zemljišču »čez pot« (v primerih, ko pot poteka med zemljišči, kjer je na eni strani vinograd, na drugi pa zemljišče investitorja, kjer bo zidanica).

 

 

 Lastništvo vinograda se nanaša tudi na velikost vinograda, ki je določena v 3. členu odloka. V primeru, da je investitor lastnik vinogradov na različnih lokacijah, se morajo zemljišča le-teh nahajati v istem vinorodnem okolišu na območju Občine Krško oziroma se lahko del zemljišč nahaja na območju mejne katastrske občine, ki meji z Občino Krško pod pogojem, da na tem zemljišču ni objekta (zidanice).

 

 

Lastništvo vinograda se nanaša tudi na velikost vinograda, ki je določena v 3. členu odloka. V primeru, da je investitor lastnik vinogradov na različnih lokacijah, se morajo zemljišča le teh nahajati v istem vinorodnem okolišu na območju občine Krško oziroma se lahko del zemljišč nahaja na območju mejne katastrske občine, ki meji z občino Krško pod pogojem, da na tem zemljišču ni objekta (zidanice). Za dokazilo o velikosti vinograda se uporablja register pridelovalcev grozdja in vina, v katerem so opredeljene tudi površine o vinogradih.

 
     

 

Obvezna razlaga 7. člena odloka se glasi:

 

 

Za mnenje glede intenzivnosti vinograda ali sadovnjaka se šteje odločba o vpisu v register pridelovalcev grozdja in vina ali odločba o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih.

 

 

Sprememba in dopolnitev obvezne razlage se nanaša na 7. člen odloka in sicer tako, da se le ta v celoti glasi:

 
  Za mnenje glede intenzivnosti vinograda ali sadovnjaka se šteje vpis v ustrezen register.  

 

 

 

 

Št. 350-01-26/2002 O502, 350-01-556/2004 O502

 

 

Krško, dne 27. oktobra 2005

 

 

Župan

Občine Krško

Franc Bogovič l.r.

 
     

Spremembe in dopolnitve Obvezne razlage 1., 2. in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop (Uradni list Republike Slovenije, št. 57/2012)