New Page 2

OBČINA PREVALJE

Trg 2a

PREVALJE

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006-popr., 34/2007, 15/2010)  in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 1/2008)

 

S K L I C U J E M

30. redno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v ponedeljek, 30. avgusta 2010, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

z naslednjim predlogom

 

DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Potrditev dnevnega reda 30. redne seje

3. Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje, 15., 16. in 17. dopisne seje

4. Končno poročilo o prispelih ponudbah za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta vrtec Prevalje in ureditev športnega igrišča (gradivo)

5. Test upravičenosti izvedbe projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva - II. faza (gradivo)

6. Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP – »Ureditev predstavitve v rudarski vasi Leše« (gradivo)

7. Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP – »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mežiški dolini« (gradivo 1, 2)

8. Najetje dolgoročnega kredita (gradivo 1, 2)

9. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

10. Premoženjsko pravne zadeve (gradivo)

11. Pobude in vprašanja

12. Razno.

 

 

 

Člani ste gradivo pod točko 4, 5, in deloma 10 že prejeli v gradivu za sejo Komisije za statut in pravna vprašanja.

 

OBČINA PREVALJE

ŽUPAN

dr. MATIC TASIČ, l.r

 

Vabljeni:

- Člani občinskega sveta

- Predstavnik Urada za pripravo projektov, Občina Slovenj Gradec

- Novinarji

 

V vednost:

- predsedniki svetov KS

- Nadzorni odbor